Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 1,75 prosent.

— Vi har valgt å holde renten uendret på dette møtet, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Ifølge en pressemelding fra Norges Bank har hovedstyret lagt vekt på at styringsrenten bør ligge i intervallet 1 ¼ -2 ¼ prosent fram til neste rapport legges fram i mars.

- Lav arbeidsledighet

Det konkluderes også med at utviklingen i norsk økonomi har vært omtrent som anslått. Oppgangen i Norge og internasjonalt har fått feste, og Norges Bank har satt opp renten i to omganger til 1,75 prosent.

— Arbeidsledigheten er forholdsvis lav, men både sysselsettingen og arbeidsstyrken har falt noe mer enn vi har sett for oss, sier sentralbanksjef Gjedrem i pressemeldingen.

Norges Bank legger vekt på at aktiviteten øker, men at det fremdeles er ledige ressurser i norsk økonomi.

Prisveksten er nå i underkant av 2,5 prosent.

Veksten i boligprisene er høy, og husholdningenes etterspørsel øker.

Oppgang i verdensøkonomien

Eksporten ser ut til å ta seg opp noe raskere enn ventet.

På den andre siden kan petroleumsinvesteringene bli lavere enn anslått, ifølge pressemeldingen fra Norges Bank.

Det er oppgang i verdensøkonomien, men aktiviteten er lav og arbeidsledigheten høy i USA og i Europa.

Veksten holder seg oppe i fremvoksende økonomier, mens den ser ut til å bli moderat i USA og Europa.

Styringsrentene er nær null i flere land og ventes å holde seg lave en god tid fremover, konkluderer sentralbanksjefen.