Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet gikk sammen om en formulering som støttet meldingen om konsekvensutredning «med tanke på bygging av Arnatunnelen», og tok dermed positiv stilling til selve byggingen.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre nøyde seg med å støtte meldingen om konsekvensutredning, og la til at de først deretter vil ta standpunkt til selve realiteten i saken.

Disse to samarbeidsgruppene fikk 6 stemmer hver, og det endte til slutt med brakseier for administrasjonen, som oppnådde 11 stemmer for og 2 mot for sitt eget forslag: «Arna bydelsstyre tar saken til orientering».

Lederen for Arna bydelsstyre, Erling Mjelde fra Arbeiderpartiet, har aldri lagt skjul på at han er for tunnel, og således på kant med flertallet i sitt parti, som sitter på bysiden av Ulriken.

— Ringvei øst kommer ikke før tidligst 2020. Da er både du og jeg på gamlehjem. Og hvem kan innbille seg at det blir bygget en dobbel jernbanetunnel bare for lokaltrafikken til Arna? Det vi håper på med veitunnelen, er at den i det minste kan avklare en del arealspørsmål i bydelen vår. Så lenge det ikkje skjer noe, ligger store området bundet og kan ikke benyttes til noe som helst, sier Mjelde. Han håper at en veitunnel også kan gi Arna den befolkningsøkningen bydelen trenger for å få fullt utbytte av sin rolle som bydel i Bergen.