JOHN LINDEBOTTEN

Striden åpenbares på side 9 i Bergens Tidende, lørdag 29. mai, men på begrenset plass i avisen er det selvsagt umulig å få frem alle enkeltheter i de to partenes argumenter for det ene og det andre standpunktet.

Bt.no legger derfor ut på nettet Vegdirektoratets brev til Samferdselsde-partementet om saken, samt Bergen kommunes tilsvar. Leserne kan dermed selv danne seg en oppfatning av hvem som argumenterer best; vegdirektør Olav Søfteland eller byråd Lisbeth Iversen.

Det er samferdselsminister Torild Skogsholm, og i aller siste instans Stortinget, som avgjør om riksveimidler skal brukes til bygging av bybanen i Bergen. Både i kommunen, i fylket og departe-mentet legges det opp til at Stortinget skal avgjøre denne saken i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet til høsten.