Presseomtale av rasfarlige områder vil kunne påvirke boligprisene, tror eiendomsmeglere.

I løpet av året skal hele Bergen kartlegges. Byrådslederen ber staten om hjelp til videre undersøkelser.

— De færreste bergensere kan tenke seg å bosette seg i et område der det er rasfare. Jeg ville også være skeptisk til å selge boliger i et slikt område, sier daglig leder i Aktiv Eiendomsmekling, Kenneth Aadland.

Pionerarbeid

Høstens tragiske rasulykker på Hatlestad og i Hetlebakkvegen i Åsane har fått kommunen til å sette trøkk i arbeidet med å kartlegge konsekvensene av ekstremvær i Bergen.

På en pressekonferanse i går fremholdt byrådsleder Monica Mæland (H) at kommunen her gjør et pionerarbeid:

— Ingen andre norske kommuner har gjort en så omfattende kartlegging av rasfare som Bergen er i gang med, sier Mæland.

Bratthengene undersøkt

I samarbeid med Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har kommunen undersøkt området mellom Nesttun, Smørås og Kalandsvannet. Deriblant Hatlestad.

En første grov kartlegging utpeker 18 problemområder som er brattere enn 28 grader, der kommunen mener det er behov for ytterligere undersøkelser.

Les hele rapporten her

I løpet av 2006 skal liknende grovundersøkelser gjennomføres i hele kommunen. Først ut er sentrum og vestlige deler av Åsane. Her kommer resultatene før sommeren.

Ber om hjelp

Den første gjennomgangen av ras- og flomfare i Bergen koster 1,5 millioner kroner. Regningen deler NGU og kommunen.

Pengene til videre undersøkelser må staten hjelpe med, mener byrå dslederen. Hun har allerede vært i kontakt med kommunal- og regionalminister Åslaug Haga med tanke på statlig støtte.

— Rasfare er ikke et bergensk problem, men et nasjonalt fenomen. Kartleggingen bare av vår kommune vil koste grovt regnet 20 millioner kroner. Dette er ikke noe kommune-Norge kan bære alene, argumenterer hun.

Byrådslederen ønsker også bidrag fra staten til sikring av boligområder. I utgangspunktet er det grunneiers ansvar.

— Men dette kan bli dyrt, også her trenger vi samarbeid fra statens side, sier hun.

Byrådslederen understreker at den første grovundersøkelsen kun utpeker mulige rasfarlige områder. Undersøkelsen sier ingenting om farenivå. Og ingenting konkret om hvilke områder og boliger som trues av ras.

Skeptiske meglere

Likevel kan kartleggingen påvirke boligprisene, tror eiendomsmeglere:

  • Det vil virke inn på boligprisene, men hvor mye er vanskelig å si, sier daglig leder i Fana Sparebank Eiendom, Gerhard Lygre.

Heller ikke autorisert eiendomsmegler Pål Huun Monsen i Eiendomsmegler 1, kan si noe om hvor mye en kan tape på at et område defineres som potensielt rasfarlig.

— Noen mulige interessenter faller fra dersom temaet rasfare dukker opp. Jo tydeligere rasfaren er, dess færre interessenter. Det er dette som påvirker prisen, sier Huun Monsen.

Sikring hjelper

Et tema eiendomsmeglerne er opptatt av er kostnadene med å forebygge rasfaren. Dette vil normalt ligge til grunneier.

— Er en potensiell kjøper usikker på hvilke ekstrakostnader som kommer for å gjøre området rassikkert, får det betydning for den prisen selger kan oppnå.

Er det gjennomført sikringstiltak vil det ha positiv effekt.

— Kan det fremlegges dokumentasjon på at det er foretatt en skikkelig rasforebygging vil det selvfølgelig påvirke salgbarheten i positiv retning, sier Huun Monsen.

Også blant takstmenn er det enighet om at kommunens rasfarekart vil kunne påvirke verditaksten på boligene.

— Hvis det finnes en rapport som sier at disse husene er i et rasfarlig område, vil det måtte nevnes i takstrapporten. Jeg regner med at kjø perne vil reagere negativt på en slik opplysning, sier takstmann Kjell Erik Bjorheim.

Han understreker at takstmennene ikke kan drive geologiske undersøkelser.

— Men vi skal gjenspeile markedet, og dette vil påvirke markedsverdien.

Tor Høvik