BJARNE KVAM bjarne.kvam@bt.no

I løpet av de fire årene og åtte månedene bedrageriet pågikk, fikk mannen utbetalt i alt 520.719 kroner fra Fyllingsdalen trygdekontor.

Samtidig var han svært aktiv og solgte minst en bruktbil per uke. Han klargjorde biler, fylte ut skjema, reiste til kunder og var en periode ukentlig i Oslo for å selge biler. Betinget fengse Flertallet av dommerne setter spørsmålstegn ved om mannen virkelig kan ha hatt særlige rygglidelser i denne perioden — og finner også «grunn til å stille spørsmål ved hans angstdiagnose».

Bergen byrett har dømt 44-åringen til ti måneder betinget fengsel og til å betale Rikstrygdeverket erstatning på 315.662 kroner.

Årsaken til at dommen er gjort betinget er at det er hele fire og et halvt år siden saken ble oppdaget. Saken har blitt liggende altfor lenge hos trygdemyndighetene og hos påtalemyndigheten. Fikk uførepensjon Mannen mottok fra 1987 attføringspenger på grunn av kroniske rygglidelser. I desember 1993 ble han av Bergen trygdekontor innvilget 100 prosent uførepensjon med virkning fra september 1987.

Alt gikk greit til Bergen likningskontor i 1996 fikk et anonymt tips om at han var aktiv i bruktbilbransjen. Det viste seg så at han fra februar 1992 til og med 1996 i alt hadde kjøpt og solgt 279 bruktbiler. Fratatt pensjonen I oktober 1996 ble mannen fratatt sin uførepensjon. Han har søkt om å få den tilbake, men har fått avslag.

Forsvareren advokat Olaf Holm hevdet at bilomsetningen bare var hobby, og ikke var økonomisk motivert. Meddommer Susanne Amira M. Urban stemte for full frikjennelse av 44-åringen, fordi hun ikke fant at hans arbeidsevne var vesentlig endret.

Men dommerflertallet bestående av fagdommer Ronny Bølgen og meddommer Arild O. Hosøy var enig med påtalemyndigheten, og dømte mannen i tråd med tiltalebeslutningen.

44-åringen ble også dømt for manglende regnskapsførsel i nesten fem år.