Jernbanetilsynet kritiserer igjen sikkerheten ved Bybanen. I en tilsynsrapport skriver tilsynet at selskapet som kjører Bybanen, Fjord 1 Partner, har omfattende mangler i utøvelse av sikkerhetsstyring, og skriver at driften vil bli stanset hvis feilene ikke utbedres.

«Omfanget av avvikene som er avdekket, er så omfattende at Statens jernbanetilsyn må vurdere tilbakekall av tillatelsen til å drive trafikkvirksomhet og trafikkstyring», heter det i tilsynsrapporten som ble sendt selskapet den 25. mai. Rapporten var tirsdag ennå ikke offentliggjort på tilsynets hjemmeside.

Bakgrunn:

19 brudd på forskriften

I rapporten listes det opp til sammen 19 avvik fra sikkerhetsforskriften, mange av dem med en rekke underpunkter. Den skarpe kritikken av sikkerhetsbruddene kommer kort tid etter at selskapet som eier infrastrukturen, Bybanen AS, fikk massiv kritikk av Jernbanetilsynet, og selv ble truet med at trafikken ville bli stoppet hvis ikke sikkerheten ble skjerpet.

Fjord 1 Partner har fått frist til 14. juni med å rette opp de alvorligste feilene.

— Innen 14. juni skal de bekrefte at de viktigste avvikene er lukket, sier direktør Erik Ø. Johnsen i Statens jernbanetilsyn.

- Hvor alvorlig er bruddene på sikkerhetsforskriften?

— Vi går ikke ut med karakteristikker av slike avvik. Men det er avvik som i sum er slik at vi vurderer om de har tilstrekkelig oppfyllelse av kravene i forskriften til å inneha lisensen. De får ikke lov til å drive videre etter 14. juni med så mange mangler som de har, sier Johnsen.

De får ikke lov til å drive videre etter 14. juni med så mange mangler som de har

Erik Ø. Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn

- Ikke farlig

- Er sikkerhetsproblemene farlig for kunder eller publikum?

— Hvis det hadde vært farlig for noen, så hadde vi stanset det umiddelbart. Saken er at på lengre sikt så har de ikke den styringen på sikkerheten som de skal ha. Vi har aldri noen garanti for at det ikke skjer en ulykke, men det handler om å ha kontrollsystemer, sikkerhetssystemer, på plass for å redusere risikoen. De er ikke tilstrekkelig på plass i dag, sier Johnsen.

Sikkerhetssjef Trond Magne Målsnes i Fjord 1 Partner er overbevist om at de skal klare å tilfredsstille jernbanetilsynet innen fristen 14. juni.

— Vi startet arbeidet med å lukke avvikene kort tid etter tilsynet, og de resterende skal vi klare innen fristen. Jeg ser det ikke som et reelt scenario at Bybanen vil bli stengt ned av tilsynet, sier Målsnes.

Kritisk til vedlikehold

Han sier at de 19 avvikene i hovedsak handler om manglende rutiner og dokumentasjon. Det dreier seg om forhold som målstyring, avtaleforhold og sikkerhetsstyringsrutiner, deriblant faste revisjoner. Tilsynet er dessuten kritisk til hvilke krav Fjord 1 Partner stiller til sine underleverandører som leverer vedlikeholdstjenester.

Tilsynet har i hovedsak vært et dokumenttilsyn, det vil si at jernbanetilsynet i liten grad har sett på farlige punkt langs linjen, nestenulykker og lignende.

— Tilbakemeldingen vi har fått muntlig, er at vi har gitt personellet omfattende opplæring og har hatt god rapportering av alle hendelser, sier Målsnes.

- Er det trygt for bergenserne å kjøre og bevege seg i nærheten av Bybanen?

— Ja, det vil jeg påstå at det er. Banen er sikker ut fra de forutsetningene den har, sier Målsnes.

Tror på bedring

Han medgir at det var for mange uhell og hendelser i vinter, men håper at det skal bli færre ulykker kommende høst og vinter.

— Vi har jobbet mye med å få et godt sikkerhetsfokus blant personellet. Dessuten tror vi bergenserne etter hvert venner seg til banen. Samtidig har en arbeidsgruppe kommet med forslag til forandringer i infrastrukturen som vi håper vil bidra til å øke sikkerheten, sier han.

Blant tiltakene er fysiske sperrer og lav fart på de farligste ulykkespunktene.

Bybanen har vært i drift i under ett år. Ifølge Erik Ø. Johnsen i jernbanetilsynet er det ikke sjelden at nye selskaper har problemer med å oppfylle sikkerhetsregimet.

— Nei, det er ikke overraskende for oss. Det er mer vanlig enn uvanlig at nye selskaper har slike problemer. Men det er også vanlig at de klarer å rette opp feilene, sier han.

Sjåfør: - Tilsyn er bra

— Vi er klar over at det nok kommer avvik på tilsyn. Med tilsyn blir vi bedre, sier bybanesjåfør Bjarte Dyrkolbotn.

Han mener Bybanen er såpass ung at avvik fortsatt vil bli avdekket, men har full tillit til at det som nå er avdekket blir utbedret i god tid før fristen.

— I den daglige driften har vi andre utfordringer enn de som er avdekket i kontrollen, sier Dyrkolbotn, men understreker at siden han begynte i jobben 1. september har det vært en kontinuerlig positiv utvikling.

— Bilistene i Bergen er blitt bedre til å ta hensyn til Bybanen, men fortsatt er det en del fotgjengere som ikke tenker på bybanetraseen som en trafikkert strekning.

Kritikk også tidligere

Også i mars kritiserte jernbanetilsynet sikkerheten langs Bybanen.

I tilsynsrapporten av Bybanen AS, som var klar tidlig i mars, ble det påvist 16 avvik. Sikkerhetssjef Øyvind Knapskog i Bybanen AS forteller at de i mai redegjorde for arbeidet med å følge påleggene. Han innrømmer at han ble litt paff da han leste rapporten.

— Vi hadde forventet at vi ville få kommentarer og avvik, for det kommer når tilsynet er på revisjon. Men vi var litt overrasket over at disse ble ansett som så alvorlig at Jernbanetilsynet vurderte å stoppe driften, sier Knapskog.

Bybanen AS har ansvaret for infrastrukturen rundt Bybanen, det vil si skinnegang, vogner, verksted og lignende. Fjord 1 Partner er operatøren som driver Bybanen på anbud.

Mer om Bybanen:

Diskuter saken under: