Hele 15 prosent sier de har færre ansatte enn ønskelig. En fjerdedel av alle bedriftene venter ny-ansettelser.

Hver tredje bedrift oppgir at de har problemer med å rekruttere relevant arbeidskraft.

Optimismen rår på arbeidsmarkedet i Hordaland.

Det viser bedriftsundersøkelsen til Aetat Hordaland. Mer enn 800 offent-lige og private virksomheter har svart på undersøkelsen.

Mens bedrifter legges ned og eksportindustrien lenge har ropt krise og krevd endringer, viser tallene fra Aetat en helt annen virkelighet.

87 prosent av bedriftslederne sier de venter like mange eller flere ansatte. 27 prosent regner med å ha flere ansatte.

Bedrifter med mer enn 100 ansatte er mer bekymret for arbeidsplassene enn mindre.

Rammes ikke av oppsigelser

Riktig nok svarte de på undersøkelsen i april.

Det var før et kostbart lønnsoppgjør. Og før verdien på den norske kronen nådde uante høyder. Aetat er likevel overbevist om at hovedtendensen i undersøkelsen ikke ville vært en annen i dag.

— Det er spesielt eksportindustrien, reiselivet og hotellbransjen som roper et varsku overfor den høye kronekursen. Disse bransjene omfatter tross alt bare en begrenset del av arbeidsmarkedet og slår neppe så negativt ut når vi ser sysselsettings-situasjonen i en helhet. Det er dessuten for tidlig å si hvilke langsiktige virkninger den høye kronekursen vil få for ar-beidsmarkedet, sier fungerende fylkesarbeidssjef, Tommy Johansen.

De siste månedene er det også blitt varslet oppsigelser og mindre etterspørsel etter arbeidskraft innen konsulent- og it-bransjen. Det vises ikke i undersøkelsen fra Hordaland.

Rådgiver Piler Parghi, en av de ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mener tendensen er mer synlig i fylker som Oslo og Akershus, samt andre sentrale områder på Østlandet.

— Her i Hordaland har denne bransjen aldri vært særlig dominerende, sier Parghi.

- Glem trendyrkene

Langt bedre vilkår har håndverkere og sykepleier. Der står jobbene i kø.

— Glem trendy yrker som børsmekler, dataingeniør eller journalist.

Det er rådet Johansen vil gi til ungdom som er på vei inn på arbeidsmarkedet.

Bedriftsundersøkelsen viser klart at det er de tradisjonelle yrkene innen helse og omsorg og håndverkere som er mest etterspurt blant arbeidsgivere.

— Håndverkere som snekkere, tømrere, betong og grunnarbeidere er svært etterspurt. Men også faglærte innen industrien som sveisere, platearbeidere og industrimekanikere er attraktive på arbeidsmarkedet, forteller fylkesarbeidssjefen.

Dessuten etterspør bedriftene kontormedarbeidere med datakompetanse. Førerkort er også en fordel særlig til arbeid innen lager og materialforvaltning. Aetat har også merket økt etterspørsel etter vektere og sikkerhetspersonell.

— Så langt er dette kanskje den mest iøynefallende effekten av 11. september, spøker Johansen.