Tveitevatnet er Norges mest PCB-forurensede vann. En undersøkelse Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) gjorde i 2002, viste at mange bygg i Bergen har PCB-forurensede yttervegger. Fra 1950-tallet frem til ut på 1970-tallet ble det kreftfremkallende stoffet brukt i betong og mørtel. NGU tror at PCB sannsynligvis ble brukt i større grad i Bergen enn andre steder i Norge.

Spørsmålet er om alle de store betongbyggene som ble oppført i nærheten av Tveitevannet i den aktuelle perioden kan være årsaken til det høye PCB-nivået i vannet.

Det tviler seksjonssjef Kjell Kvingedal på. Han er ved Miljøavdelingen hos Fylkesmannen.

— Slettebakken Borettslag fikk for noen år siden utført en undersøkelse av grøntarealene rundt de store boligblokkene for å finne ut om de var forurenset av PCB. Da fant man ikke PCB. Derfor er tror jeg at det nedlagte bossdeponiet på Slettebakken er hovedkilden til forurensingen av Tveitevatnet, sier Kvingedal. Han understreker at det bare kan slås fast ved grundige miljøtekniske undersøkelser.

Fylkesmannen har pålagt Bergen kommune å sette i verk tiltak for å få en slutt på PCB-forurensingen av Tveitevatnet. Kommunen har vurdert å flytte 175.000 kubikkmeter gammelt boss. Men det blir dyrt.

— Tror du oppsamling og rensing av sigevannet er en enklere, billigere og fullgod løsning?

— Jeg mangler grunnlag for å si noe om det. Kommunen har trukket søknaden om å flytte bosset fra Slettebakken til Rådal. Nå får kommunen komme med forslag til en måte å bli kvitt PCB-forurensingen på. Så får vi vurdere søknaden, sier Kvingedal.

Strand, Knut