Dermed var fylkesveg 313 Evanger – Nesheim offisielt reopna, for snitta med spesiallaga lauvknivar skar over både pølse og snor.

No kan vegen over Nesheimsfjellet vera naudløysinga om Nordhordlandsbrua må stengast.

Heretter kan heile dette sambandet mellom E39 ved Romarheim og E16 på Evanger på lovleg vis tafikkerast med ti tonns akseltrykk, og 15 meters vogntoglengde. På den nyvølte vegen på Teigdalsida og over fjellet, kan det køyrast med full vogntoglengde (18,72 meter), men i Eksingedalen står det att å utbetra nokre svingar.

Etter den originale vegopninga 750 meter over havet, bar det vidare til vegfest på Bergo skule i Eksingedalen, med pølse, rjomegraut og spekemat. Heile bygda deltok, unge som gamle, og kulturskuleelevar underheldt. Dette sette vegforkjemparen i fylkespolitikken, Bjarte Tolaas, stor pris på.

Ordførarane Bjørn Christensen, Voss, og Øivind Olsnes, Vaksdal, fekk lauvknivane i gåve, og ei aldri så lita oppmoding frå distriktsvegsjefen:

– Sidan de begge no går av, og kanskje har litt tid til overs, må de berre bruka knivane til å rydda litt i veggrøftene, spøkte Arnfinn Ansok.

Øivind Olsnes kvitterte med å gje Ansok ein ekstra robust Dale-genser, godt brukande til utrykking dersom nokon skulle køyra seg fast i snøen til vinteren.

Vegen over Nesheimsfjellet vart opna i 1968, bygt av BKK i litt betre standard enn rein anleggsveg fordi kommunane Voss, Vaksdal og Modalen var med på eit spleiselag. Fylket overtok vegen i 1977, men utan å lova brøyting heile vinteren. Eksingedølene har kjempa innbitt for heilårssnarveg til Voss, til dels med kreative aksjonar.

No blir vegen sett i samanheng med beredskapssituasjonen for Europavegane på begge sider, og fylkeskommunen har kome til som ein femte part i spleiselaget. Det kortare alternativet via Stamnes til Dalseid kostar hundrevis av millionar kroner og ligg langt fram i tid.

For 28 millionar kroner er det bygt ny bru over Teigdalseiva, utvida svingar, forsterka vegbane og lagt ny asfalt over fjellet. Glattpolert og fin, med kvite kantstriper, i sterk kontrast til vegen som har lagt der sundkøyrt i årevis.

Men autostrada er det slett ikkje. Berre eitt køyrefelt for det meste, med møteplassar der terrenget tillet det. Ansok ser det som lite aktuelt å senda store bilar denne vegen ved trafikkstans på E16. Til det blir trafikken for tett, og riksveg 7 via Hardanger er meir aktuell. Men for småbilar kan det vera mogeleg å senda til dømes vestgåande trafikk denne vegen og austgåande over Hamlagrø.

Og tida med vinterstenging er omme.

FEST TIL FJELLS: Fylkesveg 313 Evanger – Nesheim er reopna av ordførarane Bjørn Christensen, Voss, og Øiving Olsnes, Vaksdal, som skar over både nasjonalfarga snor og Evangerkorv ved kommunegrensa 750 meter over have. Distriktsvegsjef Arnfinn Ansok tittar dei over skuldrene. Til venstre tamburen Ben Nordby som underheldt med slåttetromming.

FEST TIL FJELLS: Fylkesveg 313 frå Evanger til Nesheim blei reopna av ordførarane Bjørn Christensen, Voss, og Øiving Olsnes, Vaksdal, som skar over både snor og Evangerkorv ved kommunegrensa 750 meter over havet. Distriktsvegsjef Arnfinn Ansok tittar dei over skuldrene.
ARNE HOFSETH
TROMMETAMBUR: Tamburen Ben Nordby underheldt med slåttetromming.
ARNE HOFSETH