Det viser en undersøkelse gjennomført av Opinion for Gjensidige. På spørsmål om hvilke virkemidler en tror vil ha størst effekt på redusering av klimagasser fra privatbilismen, svarer hele 51 prosent i Hordaland at de tror utbygging av kollektivtransport er det viktigste tiltaket. For landet totalt er andelen 38 prosent.

De andre alternativene i undersøkelsen var økte avgifter på bensin, redusering i avgifter på miljøvennlige biler, billigere kollektivtilbud eller å få folk til å gå og sykle mer.

Sunn forståelse i Hordaland

— Grunnen til at Hordaland scorer så høyt på utbygging av kollektivtilbudet, kan være fokuset på Bybanen, sier Tore Vaaje, trafikkforsker i Gjensidige. Han mener at hordalendingene viser en sunn forståelse av sammenhengen mellom trafikk og miljø.

Også på landsbasis er troen på at utbygging av kollektivtransport kan redusere utslipp fra privatbiler økende; i fjor trodde 29 prosent at dette var det viktigste tiltaket, mot 38 prosent i år.

— Det har vært mye debatt omkring dette temaet i det siste, som nok har ført til økt miljøbevissthet i befolkningen. Rapporten fra FNs klimapanel og et stadig sterkere kunnskapsgrunnlag, som tyder på at det går den gale veien, kan se ut til å ha gjort inntrykk på folk, sier Lasse Fridstrøm, instituttsjef på Transportøkonomisk institutt.

Kvalitet viktigere enn pris

Tall fra undersøkelsen antyder at hordalendinger synes bensinprisen er høy nok som den er; bare tre prosent tror at å øke avgiftene på bensin vil redusere utslippet fra privatbilismen.

Samtidig som vi tror at utbygging av kollektivtransport er et effektivt tiltak mot klimautslipp, tror bare syv prosent i Hordaland at å senke prisene på kollektivt transport vil få folk til å reise mer kollektivt.

— Dette er langt på vei i samsvar med forskningen på området. Det viser seg at høy kvalitet er langt viktigere enn pris, når folk vurderer å reise kollektivt. Som klimatiltak er redusert pris på kollektivtransport lite effektivt, sier Fridstrøm.