Hordaland fylkeskommune slutter seg til de behovene for vei- og kollektivutbygging som fremkommer i Transportanalysen for Bergensområdet.
Leserne diskuterer: Trafikk i Bergen og Hordaland


Behovene summerer seg til 37 milliarder kroner. Samferdselsutvalget slutter seg til dette, og krever at staten bevilger storparten av de pengene som trengs.

Innstillingen fra samferdselsutvalget til fylkestinget er i så måte nokså lik den som byrådet i Bergen avga for vel en uke siden. Det siste ordet har bystyret mandag 26. mars og fylkestinget torsdag 29. mars.

Vedtakene fra bystyret og fylkestinget skal være innspill til Stortingets rullering av Nasjonal transportplan, der neste utbyggingsperiode omfatter årene 2010-2013. I tillegg trekker NTP opp linjene for det som skal skje helt frem til 2019.

Transportanalysen inneholder en del modeller for hvordan denne investeringspakken på 37 milliarder kroner kan finansieres. Det dreier seg om en utbyggingsperiode fra 2010 og frem til 2030. Én av modellene går ut på at staten holder bevilgningene sine til samferdsel på nøyaktig same nivå som i dag. Bompengebehovet vil da være 29 milliarder kroner over 20 år.

Men ettersom både Bergen og fylket vil kjempe hardt for å få staten til å yte mye mer, vil ingen av dem på dette stadium gå inn på noen sider ved finansieringen.

Flertallet, Frp, H og KrF, så dermed bort fra fylkesrådmann Paul M. Nilsen innstillingspunkt om en storsatsing på kollektivtrafikk. Fylkesrådmannen innstilte på at fylkestinget skulle si ja til at inntekter fra trafikantbetaling kan benyttes til å finansiere drift av kol-lektivtrafikken.

Fylkesrådmannens innstilling fikk støtte frå Ap, Sp, SV og RV.