I fjor laget Statens vegvesen Hordaland en tilstandsrapport om broene på fylkesveiene i Hordaland. Den avslører stort behov for vedlikehold og oppgradering til dagens trafikknivå. Verst er situasjonen for Gamle Nygårdsbro i Bergen, Tofterøybroen i Sund, Strøno bro i Os og Herdlasundet bro på Askøy. De tre siste broene er identiske hengebroer, sier senioringeniør Einar Noremark til Bergens Tidende.

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for å kontrollere broene både på riksvei— og fylkesveinettet. Slike kontroller holdes hvert femte år. Ifølge Noremark påpeker man tilstanden og ber fylkespolitikerne om penger til utbedring hvert eneste år. Svært ofte skjer det til liten nytte og bevilgningene står i skrikende kontrast til behovet.

Effektive kontroller

  • At broene forfaller på grunn av manglende vedlikehold, skyldes ikke dårlige kontrollrutiner. Vi gjør vår del av jobben. Men skal vi få utført det arbeidet som nå er nødvendig for å ruste opp disse broene, trengs det ekstramidler utover det vi får til ordinært vedlikehold av fylkesveiene. De ordinære pengene til fylkesveinettet skal fordeles på mange presserende oppgaver. Da blir det lite igjen til broene, sier han.

I tillegg til Gamle Nygårdsbro, Tofterøybroen, Strøno bro og Herdlasundet bro er det stort behov for utbedring av en rekke andre mindre og større broer på fylkesveinettet i Hordaland. Forsterkning av konstruksjon og rekkverk går igjen blant de tiltakene det er størst behov for.

Bygget for en annen tid

— Mange av broene er bygget i en tid med et helt annet trafikkbilde enn det vi dag har. Verken broenes konstruksjon eller rekkverk er beregnet på dagens trafikkbilde. Eksempelvis vil ikke rekkverkene være sterke nok til å stoppe en fullsatt buss. Men å skifte ut rekkverkene er svært kostnadskrevende, legger Noremark til.

Konstruksjonene er heller ikke beregnet for det store antallet tunge kjøretøyer som i dag passerer mange av fylkesbroene.

— Hva er konsekvensen av ikke å foreta utbedringsarbeidene?

— For det første blir det jo enda mer kostbart å utsette tiltakene i flere år fremfor å gjøre jobben etter hvert som det er behov for det. Hvis broene får fortsette å forfalle vil vi etter hvert også måtte vurdere nedskriving av vektklassene. Dette vil i så fall være en prosess som går gradvis fra at broen blir stengt for tunge kjøretøyer til at den blir i så elendig forfatning at den ender opp som ren gangbro i fremtiden. For lokalsamfunnene blir jo konsekvensene av dette dramatiske. Å stenge broer for tungtrafikk, betyr jo at både varetransport og bussforbindelser trues, sier Noremark.