For dette ble han av Sunnfjord herredsrett dømt til fengsel i ett år, hvorav ti måneder ble gjort betinget. I tillegg ble han pålagt å betale jenten 30.000 kroner i oppreisningserstatning.

20-åringen anket både skyldsspørsmålet og straffeutmålingen, men vant bare delvis frem i Gulating lagmannsrett.

Lagmannsretten valgte med dissens å opprettholde fengselsstraffen, men satte ned erstatningssummen til 15.000 kroner som retten mener er mer i tråd med gjeldende rettspraksis.