Legen beskriver forholdene som uforsvarlige.

Siden midten av mars har tilsynslege Dagrun Gunnarson vært eneste lege tilknyttet institusjonen. Hun har en jobbedag i uken og ansvar for 30 av de 100 beboerne. De øvrige er uten fast legetilsyn. I et skarpt brev til Helsetilsynet i Hordaland beskriver legen forholdene som medisinsk uforsvarlige.

Situasjonen i Arna er ekstrem, men ikke enestående. I følge tall fra Sosial og helsedirektoratet finnes det over 800 sykehjem i Norge, men bare omkring 250 legeårsverk til å betjene dem. Det betyr at minst hvert tredje sykehjem er uten tilstrekkelig legebemanning, og at det er en lege på 150 pasienter. Tilsvarende tall for sykehus er en lege pr 2,2 pasienter.

Bekymret

– Vi er bekymret, sier generalsekretær Terje Vigen i Den norske Lægeforening.

– Legesituasjonen ved sykehjemmene har vært alvorlig i flere år, og bestrebelser på å øke legedekningen har gitt minimale resultater. Det går heller i feil retning, sier Vigen, som mener at en dobling av legestillinger er et absolutt minstekrav.

Feilmedisinering

Følgende er etter Dagrunn Gunnarsons mening noe av det som kan bli konsekvensene av legemankoen:

  • Feilmedisinering
  • Manglende medisinsk oppfølging
  • Underdiagnostisering/underbehandling
  • Mangelfull journalføring«Jeg kan ikke lenger stå inne for dette. Jeg trives i jobben, men situasjonen er en fare for pasientenes helse», skriver Dagrun Gunnarson i brevet til Helsetilsynet.

Langtidspasienter på sykehjem har ingen egen fastlege. Den funksjonen er tillagt tilsynslegen.

Frustrasjon

– Situasjonen er frustrerende for alle parter, ikke minst for pasienter og pårørende. Det er umulig å gi god nok legehjelp under slike omstendigheter, og folk på sykehjem er der jo nettopp fordi de har ekstra stort behov for legehjelp og medisiner, sier Gunnarson.

Gunnarson viser til at en fastlegehjemmel i Åsane er koplet opp mot en skolelegestilling. Hun stiller spørsmål om det kan være riktig av kommunen å prioritere skolelege fremfor tilsynslege på sykehjem.

– Alle barn har fastlege, mens sykehjemspasienter er prisgitt tilsynslege. I mange tilfeller vil det i praksis si ingen lege, sier hun.

Får ikke folk

Tilsynslegen har også alarmert Helsevernetaten i Bergen kommune om forholdene, men tilbakemeldinger derfra går ut på at det ikke er noe man kan gjøre fordi det ikke finnes fastleger som har ledig kapasitet. Stillingsannonser har heller ikke gitt napp.

– Arbeidsforholdene var greie nok de første årene. Det var da ansatt to leger på 60 pasienter. Men etter hvert økte pasienttallet til 100, og det var da problemene startet. De par siste årene har flere leger vært tilknyttet sykehjemmet, men alle har sluttet etter kort tid, sier Gunnarson.

Flott sykehjem

Hun synes det er viktig å understreke at kritikken på ingen måte retter seg mot personalet ved Arna Helseheim.

– Det er en flott institusjon med god pleie, og de ansatte gjør hva de kan for å skaffe akutthjelp på legevakt eller sykehus når det oppstår kritiske situasjoner. Det er det jevnlige legetilsynet som svikter, og der er det andre som må ta ansvar, sier Dagrun Gunnarson.

– Vi er i ferd med å gjøre noe med situasjonen ved Arna Helseheim, sier byråd Trude Drevland.

– En lege har nylig sluttet og vi har hatt problemer med å finne erstatter. Men vi skal finne en løsning, legger hun til.

Drevland mener byrådet har gjort mye med legetettheten ved sykehjemmene.

– Siden vi tok til har vi økt bemanningen med nesten 50 prosent. Vi har nå totalt 17 fulle stillinger ved byens sykehjem, og er oppe på det nivå som helseministeren tilrår.

Lillebø, Jan M.