Beskrivelse: Bratt fjellskrent bak huset Apeltunvegen 54 c-d. Skrent bak Tranehaugen 11-21

Spesielle forhold: Det er utført sikring med bolter og nett bak 54c. Tranehaugen 15-21 er sikret med støttemur.

Konklusjon:

Skrenten bak Apeltunvegen 54 d og over Tranehaugen 11-13 bør vurderes sikret.