— Det er positivt at folk bruker området. Vi ønsker at voksne, barn og unge, skoler og barnehager skal bruke området. Men det har begrenset tåleevne for ferdsel. Derfor må vi oppfordre brukerne til å bruke Rambjøra på rett måte i forhold til naturen - på naturens premisser, sier førstekonsulent Trond Aalstad ved miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Hordaland.

Slipper løs hunder

Ferdselen i Rambjøra vil øke ytterligere når det store boligbyggeprosjektet på Øvre Natland blir realisert. Mellom 400 og 500 nye boliger skal oppføres der i løpet av noen år. Da vil presset på Rambjøra bli merkbart større.

— Folk må ta hensyn til dyr- og fuglelivet i området. Spesielt på denne årstiden er dyr og fugler sårbare for forstyrrelser. Dessverre er det mange som slipper hundene sine løs inne i landskapsvernområdet. En ting er at det forbudt i det vernede området. I tillegg kan hunder skade fuglelivet på denne tiden, spesielt rundt Myravatnet. Der svømmer det nå flere stokkand-hunner med unger. Andeungene kan lett bli bytte for hunder, sier Aalstad.

— Hester har også vært et problem fordi de sliter enormt på stiene i området. Det er forbudt å ri utenom veiene i landskapsvernområdet, og stiene er ikke beregnet på trakk fra hestehover, sier han.

Unikt dyre- og planteliv

Det 310 dekar store og unike landskapsvernområdet er flittig brukt. Rambjøra ble vernet i 1981 og omfatter spesielle skogstyper i tillegg til det særpregete og næringsrike Myravatnet. Landskapets idylliske preg og lette tilgjengelighet gjør Rambjøra til et verdifullt rekreasjonsområde. Opp gjennom tidene har området vært brukt til jordbruksformål. Slåtte- og beitemarker, gamle steingarder, kjerreveier og rester etter utløer vitner om tidligere tiders bruk. Skogbunnen er mange steder fuktig og tåler lite tråkk og slitasje, forteller Aalstad.

Sjeldne fugler

Her finnes store og gamle løvtrær, blant annet både alm og eik. Få steder på Vestlandet finnes bedre lokal bestand av spettmeis. En av de mest spesielle og vakreste fuglene som hekker i Rambjøra er stjertmeisen. Også noen få eksemplarer av den utrydningstruede dvergspetten holder til i området. I Rambjøra finnes også rødstrupe, bokfink og svarttrost.

Dyrelivet i Myravatnet er spesielt. Der finnes padder, frosk, gjedde og ørret. Også et spesielt krepsdyr - aselle - finnes her som eneste sted i Hordaland.

Stiene skal bli bedre

— For å møte utfordringene med økt ferdsel, har vi planer for flere tiltak i Rambjøra. I løpet av høsten skal vi sette opp flere nye informasjonstavler. Vi skal ruste opp flere av stiene. Noen steder skal vi legge om stiene for å skåne deler av området og for å bedre fremkommeligheten for folk, sier Aalstad.

— Skolene i området bruker Rambjøra i undervisningen. Vi vil nå gå i dialog med skolene Natland, Kringlebotten og Paradis. Kanskje kan vi få dem med på å adoptere hver sin del av landskapsvernområdet og knytte det opp mot undervisningen, og å ta vare på området, sier Trond Aalstad.