Dette er dårlig nytt for de mange grunneierne på Kvamskogen. Den omfattende hyttebyggingen planen legger opp til vil bli kraftig bremset om Fylkesmannens mange innsigelser tas til følge.

Ukjent vei

Den lave høstsolen har ikke nådd ned til det iskalde snølandskapet ved Kvamsæter på Kvamskogen. Seksjonssjef Anniken Friis ved Fylkesmannens miljøvernavdeling vil gjerne vise et område som Kvam kommune ønsker å legge ut til hyttebygging, men som i stedet bør sikres for friluftsinteressene. Hun forteller om naturområdet som brukes hyppig av skoleelever, barnehagebarn og speidere som gjester Kvamsæter.

– Slike områder er utrolig viktige for barns muligheter til å utfolde seg i naturen, sier hun.

Men når vi kommer til Kvamsæter, er det ikke lenger så jomfruelig i det aktuelle området. En nybygd 200 meter lang vei sprenger seg gjennom terrenget.

– Nei, dette var utrolig trist. Denne veien har vi levert innsigelse til i vår høring til kommunedelplanen, forklarer hun.

I Kvam herad samme ettermiddag får BT vite at man foreløpig ikke kan svare på om det er gitt tillatelse til veibygging.

Følger Stortinget

Friis peker på at kommunen skal innarbeide nasjonale mål for friluftsliv, landskap og natur gjennom sin planlegging. Stortinget har gitt føringer for dette, blant annet i melding om Rikets Miljøtilstand (se egen sak).

Kommunedelplanen for Kvamskogen har etter Fylkesmannens syn store svakheter. Fylkesmannen har levert hele 18 innsigelser (se egen sak). Fylkesmannen ber om at en rekke store og kontroversielle utbyggingsområder blir tatt helt ut av planen, og andre blir kraftig redusert, fordi kommunen vil tillate hyttebyggingen langt over tregrensen.

– Som fjellområde er Kvamskogen ved siden av Byfjellene i Bergen kanskje det viktigste regionale friluftsområdet i Hordaland. Vi har en allemannsrett som er grunnlagt i tradisjon og lovverket. Vi må ha areal for friluftsliv og Kvam har et særlig ansvar fordi dette området ligger i kommunen.

Fylkesmannen har og merknader til planføresegnene som de mener er for generelle. Planen sier blant annet ikke noe om hyttestørrelser og byggeavstand til skiløyper.

– Denne fleksibiliteten er et problem. Har man ikke satt ned foten i kommunedelplanen, risikerer kommunen og Fylkesmannen stadige omkamper om disse viktige nasjonale føringene hver eneste gang en ny reguleringsplan for et mindre område på Kvamskogen skal behandles, sier Friis.

Småbarn på ski

Lengre inne på Kvamskogen ved Jonshøgdi tar Friis oss med ned på en stor flate langs elven ned mot Måvotni.

– Her ser vi nok et eksempel på hvor viktig det er å forhindre at slike nærområder bygges ned. Her går flere viktige gjennomfartsløyper og småbarnsfamilier bruker dette området til korte turer og skilek. Vassdraget har også en opplevelsesverdi som svekkes dersom det bygges helt ned mot elvebredden.

Friis er særlig opptatt av de mange veiene som er lagt inn i hytteområdene.

– Vi må ha klare regler for vinterbrøyting slik at disse veiene ikke hindrer skiferdsel. Du kan jo selv tenke deg hvordan det er å krysse høye brøytekanter sammen med småbarn på ski.

Ubygde perler

Fra Måvotni ser vi Byrkjefjells karakteristiske profil reise seg 600 meter opp fra dalbunnen. Her vil kommunen legge et alpinanlegg. Samtidig vil kommunen åpne et helt ubebygd område nedenfor Byrkjefjell for omfattende utbygging. Fylkesmannen mener kvalitetene i dette området heller tilsier at naturområdene må sikres for fremtiden.

– I planen åpnes flere urørte områder for utbygging. Vi kan ikke godkjenne at ny hyttebygging punkterer større sammenhengende og viktige naturområder Kommunen har en plikt til å forvalte disse områdene som sikrer dem for fremtiden.

På en gnistrende kald høstdag har rimfrosten lagt seg rundt greiner og strå og tegner hvite skulpturer mot solen.

– Alt på Kvamskogen skal ikke handle om utbygging. Det må være rom for det vakre, for stillhet og for gode naturopplevelser, sier Anniken Friis.

Sævig, Rune
Sævig, Rune