NSB la for nokre år sidan fram ein studie som argumenterte for jernbane frå sentrum til Flesland og Åsane.

Framstegspartiet lokalt har vore dei fremste forkjemparane for ei slik løysing, ikkje minst fordi ein såg for seg at staten ville ta rekninga. Dermed slapp bilistane å finansiere bybanen til Åsane og Flesland.

Ja til Flesland

Meir fyr i bålet vart det i vår, då NSB skreiv to sider om flytogplanane til Flesland i høyringsuttalen til Nasjonal Transportplan.

Planane var òg tema då konsernleiinga i NSB møtte den politiske leiinga i Bergen og Hordaland i går. Alle på møtet var samde om at godsterminal og togspor til Flesland er ein god idé.

— Når det gjeld Flesland er vår vurdering at viss det skal bli ein stor godsterminal for sjø, veg, jarnbane og fly på Flesland, noko vi meiner er ein god idé, vil det vere mogleg å la det gå persontransport på det same sporet, seier konsernsjef Geir Isaksen i NSB, og legg til:

— Men vi ser ingen grunn til å byggje ei jarnbanelinje til Flesland viss det ikkje blir godsterminal der.

Bompengar til tog

Jarnbane til Åsane vart det prata mindre om på møtet.

— Når det gjeld Åsane forstår vi at politikarane ønskjer bybane. Der får byen velje sjølv, og vi har ikkje noko som helst behov for å presse på andre løysingar, seier Isaksen.

- Hovudargumentet til forkjemparane lokalt er at staten då vil ta heile rekninga, og det høyrest då bra ut?

— Det er nok veldig optimistisk. Ein må rekne med at ei slik løysing vil ta veldig lang tid, og at det ikkje på nokon måte sikkert vil la seg løyse viss ein ikkje finn alternativ finansiering. Det ville blitt eit spleiselag, og det er ikkje sikkert at det ville blitt så mykje billigare, seier han, og viser til at store jernbaneprosjekt står i kø i Noreg.

- Så bilistane kunne risikert å måtte betale bompengar for eit tog til Åsane òg?

— Vel, ein måtte ha leita etter andre finansieringsmodellar òg på slike prosjekt, seier han.

- Oppsiktsvekkjande

Det siste får stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp) til å reagere.

— Eg meiner det er oppsiktsvekkjande at ein etatssjef har så bestemt oppfatning om finansieringa av infrastrukturen i Norge. Det har han ingenting med, seier Sortevik.

— Vårt utgangspunkt er at jernbaneutbygging skal skje med statlege midlar, og slett ikkje med bompengar. Vi ser ingen grunn til at ein skal endre på dette, seier han.

- For det er ein grunnleggjande føresetnad at staten tek rekninga for ein slik lokal jernbane?

— Ja, det er ein viktig føresetnad for all jarnbaneutbygging i Norge, seier han, og viser til at all den jarnbaneutbygginga som no skjer på Austlandet er fullt statleg finansiert.

Sortevik reagerer òg på at NSB-sjefen ikkje vil ha jernbane til Flesland utan ein godsterminal.

— Vi meiner jernbane til Flesland er ein god idé, punktum, seier han.

Nei frå Jernbaneverket

I tillegg til at NSB-leiinga er lunken til Åsane-bane har Jernbaneverket, som er dei som faktisk står for utbygginga av jernbanen her i landet, sagt tvert nei. Dei seier nei både til Åsane og til Flesland.

Det skjer likevel ein tverrpolitisk kamp for å få til bane til Flesland, òg fordi det vil frigjere store jernbaneareal i Bergen sentrum til bustadbygging.

Vil du ha tog til Åsane?