— Det skal bli så spennende så - hele året, sier Lise Wergeland Strømmen, sjefen på Torget. På kontoret på Zachariasbryggen har hun en blå mappe sprekkeferdig av torgplaner. Vi har smugkikket.

For det er gått temmelig nøyaktig ett år siden to vinnere ble kåret i idékonkurransen om Torget. En arbeidsgruppe med representanter fra kommunens planavdeling, Grønn avdeling, BBE og Torget gikk raskt løs på oppgaven med å tilpasse vinnerforslagene til virkeligheten.

— Etter planen skal arbeidet i marken starte i løpet av 2004, men sannsynligvis først etter sommeren, sier Wergeland Strømmen, daglig leder for Torget i Bergen AS.

Nytt toalett først

— Det første som vil skje er at det vil bli bygget nytt toalett, dermed vil vi få frigjort det underjordiske til flere andre formål, deretter skal nytt blomstertorg etableres, så servicebygg og salgsboder.

Wergeland Strømmen har stor sans for de visuelle forslagene som er kommet fra Norconsult og kommunens planavdeling, etter at arbeidsgruppen for det fremtidige Torget har vært gjennom en innledende runde.

Spennende elementer fra idékonkurransen er beholdt, som tidevannstrappen og bygget langs Zachariasbryggen.

— Én av konklusjonene våre var at etablering av permanente anlegg må ivaretar hensynet til et åpent torg med fri ferdsel og gode oppholdskvaliteter for publikum, sier daglig leder på Torget.

Et annet krav fra arbeidsgruppen er at brukskvalitet må gå foran rene estetiske kvaliteter. Dessuten at permanente anlegg må forbedre arbeidsmiljø og logistikk for torghandlerne.

Reguleringsplan på høring

I høringsutkastet til ny reguleringsplan for Vågen, kaiene og Bryggen heter det om Torgets østre del:

«Faste små salgspavillionger i randsonen av torget kan gi redusert behov for lagerlokaler, og sikre mer aktivitet gjennom døgnet og bedre arbeidsforhold med rigging og klimavern for torghandlerne. Større vekt på oppholdskvaliteter for allmennheten langs kaikanten med «reketrapp» og sittemuligheter vil gi attraktivitet til Torget.»

— Reguleringsplanen er ute til høring, for arbeidsgruppen var det viktig å få inkludert i den hvor vi tenkte oss de faste installasjonene på Torget, forteller Wergeland Strømmen.

Tradisjon og trend

I januar i fjor var det utkastene «Torget og hennes møte med havet» (Gisle Natås, Oslo og Kaspar Breiholt Bak, København) og «AHA» (Anna og Jostein Molden, Bergen) som delte premiesummen på 90.000 kroner.

Om det første utkastet sa juryen at det ga flest nye ideer for byrom og plassering av tilbygg ý og at det sikrer helårsdrift.

Om det andre at det åpner for praktiske løsninger som gir oversikt og ryddighet, pluss at det ivaretar Torgets tradisjoner.

Til arbeidet på Torget er det foreløpig satt av 15 millioner kommunale kroner. BBE skal være byggherre for permanente bygg og allerede til sommeren håper Lise Wergeland Strømmen at det kan ønskes velkommen til et nytt serveringsområde midt på Torget.

Med fiskesuppe, spekemat, fish&chips - og tapas. Tradisjon og trend på samme torg.