Torsdag starter Sosialistisk Venstrepartis 16. landsmøte i Kristiansand. For første gang åpner partiet for å gå inn i et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og gode meningsmålinger for de rødgrønne har gitt SV ny selvtillit.

— Vi er 30 år i år, og har opparbeidet oss en større trygghet på hva vi selv står for, sier Halvorsen.

Hun legger til at det nå er bred enighet i partiet om at SV enten skal være i regjering eller i opposisjon.

— Vi ønsker ingen halvveisløsning, slår SV-lederen fast.

Blant de viktigste sakene for partiet nå, er kampen mot pensjonsreformen. Samtidig finnes det en lang rekke saker som er kontroversielle innad i partiet.

Gasskraft og abort

SVs nestleder Henriette Westhrin skisserte under dagens pressemøte flere stridspunkter, som helt sikkert vil vekke debatt på det kommende landsmøtet:

Gasskraftverk: Et flertall i landsstyret ønsker å gå inn for gasskraftverk med CO2-rensing. Enkelte frykter at det vil gå ut over videre utviklingen av fornybare energikilder, og går imot forslaget.

Barentshavet: Et mindretall ønsker å åpne for oljeutvinning med strenge krav.

Abort: Landsstyret er splittet i synet på om abortgrensen skal flyttes fra dagens 12 uker til 16 uker. Et forslag er å opprette en nasjonal ankenemnd, for å sikre kvinner over hele landet lik behandling.

Fødselspermisjon: SV ønsker å utvide dagens fødselspermisjon, men det er uklart hvordan de ønsker å fordele permisjonen mellom mor og far, og hvor mye som eventuelt bør forbeholdes far.

Av andre stridstemaer, trekker Westhrin frem bioteknologi, kriminalisering av horekunder og spørsmål om kommunalt selvstyre versus krav om nasjonal likhet.

Vagere krav?

Tidligere har SV programfestet at bistanden skal opp på 2 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI). Dette kravet er ikke lenger programfestet. På spørsmål om partiet bevisst nå legger seg på en vagere linje, for å tilpasse seg sine politiske samarbeidspartnere, blir blankt avvist av nestleder Øystein Djupedal.

— Vi mener det som SV mener er riktig. De eneste tilpasninger vi foretar, er tilpasninger til partiet, sier Djupedal, som har ledet programkomiteens arbeid.

<b>TYDELIG:</b> Torsdag starter SVs landsmøte i Kristiansand. - I vårt nye program er vi tydeligere på til hva vi ønsker å prioritere enn hva vi har vært tidligere, sier SV-leder Kristin Halvorsen. FOTO: MORTEN F. HOLM / SCANPIX