Kirkevergen i Bergen, Gunnar Wik, mangler over 6,3 millioner kroner for å kunne opprettholde dagens aktiviteter på kirkesektoren. Neste onsdag skal Kirkelig Fellesråd behandle budsjettforslaget, som innebærer en lang liste av kuttforslag. Ifølge Wik er det et meget stramt budsjett.

Kirkevergen går ikke inn for å stenge noen av byens kirker. Heller ikke tar han opp igjen det omstridte forslaget fra i fjor om å innføre avgifter på vielser og begravelsesseremonier i byens kirker. Dette forslaget ble da vedtatt av Kirkelig Fellesråd, men raskt stoppet av Bjørgvin bispedømmeråd.

Grov ostehøvel

— Dette er ikke bare kutt etter ostehøvelprinsippet. Vi snakker faktisk om grov ostehøvel, som skjærer rett inn i ryggraden av kjernevirksomheten vår. Men heldigvis unngår vi fortsatt å si opp folk, eller vedta drastiske tiltak som å stenge kirker. Men denne gangen setter vi ikke lenger stillinger ut i vakanse, men stryker dem fra budsjettet når de blir ledige, sier Wik.

Bystyrets ramme for kirkebudsjettet er 91 millioner kroner. Av dette har bystyret øremerket 3,5 millioner til utvidelse av Mjeldheim kirkegård i Arna, tre millioner til restaurering av middelalderkirkene i Bergen sentrum, og en million kroner til rehabilitering av byens kirker.

Kutter overalt

Dermed blir det 83,5 millioner kroner igjen til den offentlige driften av Den norske kirke i Bergen. I sitt budsjettforslag legger kirkevergen opp til å kutte overalt. Tre heltidsstillinger på kirkegårdene skal bort. Dessuten skal flere ledige stillinger ikke besettes med det første.

Man vil også spare penger ved å dele kirketjenerne i Bergen inn i team som skal betjene flere enn bare én kirke. Wik foreslår også å utsette planene om å gi møtegodtgjørelse til menighetsrådene.

Mindre vedlikehold

Men i tillegg til dette er kuttlisten lang. Det blir kutt i vedlikehold av kirkene, vikarbudsjettet og mindre penger til inventar og utstyr, data og maskiner på kirkegårdene. Samtidig gjør Wik det klart at Kirkelig fellesråd systematisk må gjennomgå alle de områder rådet i dag bruker penger på. Dette inkluderer blant annet vurderinger knyttet til styring av konserter og gravferder fra kirkene.

På godt norsk betyr dette at det raskt kan bli aktuelt å innskrenke bruken av kirkene til konserter og kutte ut dagens stadig mer benyttete praksis med å legge gravferdsseremonier til kirkene fremfor gravkapellene.

BEGRENSES: Bruk av kirkene som konsertarena kan bli innskrenket etter budsjettkuttene. Her deltar Nathalie Nordnes i en støttekonsert i St Markus kirke.<p/> ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN