Det sier forsker Kristin Skjørten ved Institutt for samfunnsforskning.

— Forskning viser at det er et høyt konfliktnivå mellom partene i over halvparten av alle meklinger om barnefordeling, sier Skjørten, som presiserer at hun snakker på generelt grunnlag.

Mellom 10 og 20 prosent av konfliktene mellom mor og far om hvem som skal ha omsorgen for barna, havner i retten. Før en sak eventuelt kommer opp for domstolen, må foreldrene møte til tvungen mekling.

Barnets beste er det viktigste kriteriet i barnefordelingssaker. Det er tett forbundet med vurdering av foreldrenes omsorgsevne. Derfor har barna også mulighet til å bli hørt i retten når det skal bestemmes hvor de skal bo.

— Per i dag har barn over 12 år rett til å uttale seg. Fra 1. april fører en lovendring til at barn helt ned til syv år har rett til å bli hørt, sier Skjørten.

At barna ikke skal utsettes for miljøskifte og søsken ikke skal splittes, er kriterier som blir tillagt vekt. Den følelsesmessige tilknytningen til foreldrene og foreldrenes personlige egnethet er også viktig.