Hun døde en tid senere, men av andre årsaker enn skadene hun ble påført.

Dommen er avsagt av rettens flertall, de to meddommerne, og var i samsvar med aktors påstand. Rettens administrator ville dømme mannen til 18 måneders fengsel.

Tidligere domfelt

Tiltalebeslutningen inneholdt en lang rekke andre overtredelser av straffeloven. Han var også tidligere domfelt. Resultatet ble at mannen for alltid fradømmes retten til å ha førerkort.

Den alvorligste del av tiltalen gjaldt mishandlingen av kvinnen. Hun var da mishandlingen fant sted, avhengig av krykker og hadde det ene beinet i gips.

— Trampet på hodet

Retten sier i premissene at tiltalte ved å trampe på fornærmedes hode mens hun ligger i bakken må regne med at hun kunne pådra seg hjerneskade med epilepsi slik retten fant bevist at hun hadde.

Retten legger til grunn at skadene kvinnen ble påført var varige og uhelbredelige og at hun i gjerningsøyeblikket var en forsvarsløs person.

Om kvinnens videre skjebne står det i dommen: «For ordens skyld finnes grunn til å innskyte at fornærmede i ettertid er avgått ved døden og det anses på det rene at dødsfallet ikke har sammenheng med forholdet i tiltaleposten».