Direktør Jon Bolstad i Helse Førde orienterte i dag styret ihelseføretaket om funna som er gjort etter at det i sommar blei oppdaga at 93av 213 pasientar er blitt feilplasserte på ei uprioritert venteliste, i stadenfor ei prioritert liste med behandlingsgaranti innan ein viss frist. Det ertidlegare konstatert fristbrot i 45 tilfelle.

Ifølgje direktøren er no 32 av dei 45 pasientane underbehandling. For dei 13 siste har det ikkje vore nødvendig med behandling.

— To av dei 35 har alvorlege sjukdomar. Desse toblir følgt opp særleg tett. Vi ventar enno på prøvesvar, og kan difor ikkjevere meir konkret på kor alvorleg situasjonen er, seier Bolstad.

Hesle Førde-direktøren understrekar at føretaket ser sværtalvorleg på det som har skjedd. Dei kan førebels ikkje seie sikkert ompasientar har fått dårlegare prognosar for sjukdomsutviklinga som følgje avfeilprioriteringane. Helsetilsynet har opna tilsynssak, og i ettermiddag blirei stor mengde skriftleg materiale sendt over til Fylkeslegen i Sogn ogFjordane.

— Så langt kan vi ikkje sjå at det er nødvendigmed systemendringar på bakgrunn av denne saka, seier Bolstad.