— Dette er blitt gjort for å vise hvor tåpelig henvisningsplikten for kronikere er. Vi ønsker å avskaffe denne ordningen, sier øyespesialist og tidligere leder i Praktiserende spesialisters landsforening, Truls Disen, ved Bergen Øyelegesenter.

Han beklager dersom pasienter har opplevd å bli avvist fordi de ikke har hatt med seg henvisning.

— Det er beklagelig, og skal ikke skje, sier Disen.

Ingenting har vakt så stor forargelse blant folk som henvisningsplikten. Etter at fastlegeordningen ble innført 1. juni i år, har pasienter som regelmessig går til spesialist, fått høre at de må ha henvisning fra fastlegen.

Men for denne pasientgruppen trer henvisningsordningen først i kraft 1. juli 2002. Denne feilinformasjonen er en bevisst aksjon i regi av Praktiserende spesialisters landsforening (PSL).

Internt skriv

Bergens Tidende sitter med internt skriv som PSL sendte ut til sine medlemmer i mai i år. I brevet blir spesialistene anmodet om at henvisningsordningen skulle etterleves med umiddelbart virkning.

I brevet heter det blant annet: «Styret vil likevel anbefale at de nye reglene gjøres gjeldende så fort som mulig overfor alle pasientgrupper».

— Jeg kan bekrefte at dette skrivet ble sendt. Årsaken var å påvise de uheldige virkningene ved den strenge henvisningsplikten, sier nestleder i PSL Harald Guldsten.

— Men dette har rammet eldre mennesker som ikke hadde behov for noen henvisning, og påført dem ekstra utgifter?

— Men dette var den eneste muligheten vi hadde for å vise hvor lite rasjonell ordningen var, sier Guldsten.

Spesialistene ønsker nemlig å avskaffe henvisningsplikten for kronikere før den blir innført neste sommer.

— Vi kan ikke evaluere en ordning som ennå ikke er trådt i kraft. Derfor måtte vi etterleve bestemmelsene i henvisningsordnigen nå, sier Guldsten.

Pasienter blir avvist

Spesialist i allmennmedisin på Voss, Knut Hernes, er sjokkert over at spesialister avviser kronisk syke pasienter uten henvisning.

— Alle som har gått regelmessig til kontroll hos spesialist før 1. juni i år, har rett til å fortsette med dette uten henvisningsblankett frem til 1. juli 2002, sier Hernes.

— Jeg har opplevd at flere pasienter er blitt direkte avvist av spesialist. Dette har påført oss fastleger mye ekstraarbeid. Men mest av alt har dette gått ut over pasientene. De har fått et unødig bry, og blitt tvunget til å få en henvisning fra fastlegen som de ikke hadde behov for.

Hernes sier at denne saken skal bli diskutert i legerådet på Voss denne uken:

— Det er viktig at folk blir gjort oppmerksom på dette!

- Beklagelig

Legeforeningens leder, Hans Kristian Bakke, stiller seg kritisk til PSL sin fremferd i saken.

— Jeg er kjent med dette brevet som ble sendt ut, og det har vært drøftet internt i legeforeningen. Vi hadde ikke regnet med dette, sier Bakke. Han mener dette har slått uheldig ut for pasienter med kroniske sykdommer.

— En del pasienter er blitt påført ekstra kostnader, noe som er beklagelig. Pasienter med kroniske sykdommer trenger ikke henvisning før 1. juli 2002. De privatpraktiserende spesialistene har bevisst ikke benyttet overgangsordningen, sier Bakke.

Sist uke gikk helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) ut og krevde endringer i henvisningsordningen. Ha ba legeforeningen om å rydde opp.

Legeforeningen har nå klar en liste med konkrete forslag til forbedringer.

— Vi vil forslå justeringer som vil gjøre det enklere for pasientene. Samtidig som kommunikasjonen mellom allmennlege og andre spesialister sikres, sier Bakke.