Kontrollører fra Nav, Skatteetaten og seksjon for skjenkesaker i Bergen kommune gikk sammen om en storkontroll i utelivsbransjen tirsdag 9. juni, den første av Springsteens to konsertkvelder. I alt 26 skjenkesteder, inklusiv konsertområdet på Koengen, fikk besøk fra de tre etatene.

I tillegg til de ti trygdede som ble påtruffet i jobbsituasjon, kom Navs kontrollører også over 42 medarbeidere som ikke var registrert i arbeidstakerregisteret.

– Svært alvorlig – Dette er ganske mye, kommenterer avdelingsdirektør Gunnvor Gjedrem i Nav kontroll vest.

Hun reagerer på at ti personer som enten mottok sykepenger eller dagpenger fra Nav, var i arbeid denne kvelden.

– Det kan være snakk om at de urettmessig har mottatt stønad fra oss. Da er det svært alvorlig, sier hun.

– Hva skjer i så fall med disse ti?

– Vi undersøker saken, og det er for tidlig å si noe mer konkret. På generelt grunnlag blir stønadene stanset og krevd tilbakebetalt dersom det har forekommet urettmessige utbetalinger. I tillegg politianmelder vi tilfeller som er grove, sier avdelingsdirektøren.

– Behøver ikke være ulovlig – Det er for tidlig å si om noen av de ti jobbet ulovlig. Det er en nemlig en viss treghet i rapporteringssystemene for syke— og dagpenger, sier Gunnvor Gjedrem.

Dagpengene utbetales etterskuddsvis hver fjortende dag. Mottakerne må på meldekortene oppgi om de har mottatt noen form for lønn i perioden. De som er sykmeldt, må krysse av på sykmeldingen om de har mottatt lønn.

Under en tilsvarende kontroll i utelivsbransjen før jul var forholdene ryddigere. Da oppdaget kontrollørene rundt 20 ansatte som ikke var registrert på foreskrevet måte. Nå var altså tallet mer enn doblet.

Arbeidsgiverne har plikt til å registrere de ansatte dersom arbeidsforholdet skal vare i minst syv dager og innebære minst fire timers arbeid pr. uke. Registeret brukes av Nav ved behandlingen av sykepenger og stønader.

To «verstinger» – Flere av utestedene vi var innom, hadde svært mange gjester den første kvelden Bruce Springsteen var på Koengen. Det betyr at det kan ha vært mange ekstrahjelper i arbeid akkurat denne ene dagen. Samtidig gikk vi muligens også litt grundigere til verks enn vi gjorde i desember, sier Toril Hofstad, seniorrådgiver i Nav kontroll vest, avdeling Bergen.

Det var særlig hos to steder Nav fant uregelmessigheter. Det ene stedet kom kontrollørene over 13 personer som ikke var oppført i arbeidstakerregisteret, på det andre syv. På ett av stedene var nesten ingen av dem som var på jobb, registrert. Nav ønsker ikke å si hvilke to utesteder det dreier seg om.

– De aktuelle arbeidsgiverne er, eller vil bli, kontaktet og bedt om en forklaring, sier Gjedrem.

– Fant dere noe ulovlig på Koengen?

– Det ønsker jeg ikke å si noe om.

De aktuelle utestedene som benyttet uregistrerte ansatte, risikerer straffegebyrer.

Hva synes du om saken? Si din mening her!