Hvis vi regner med de tre overløpene som munner ut i byfjorden ved Bontelabo, blir det i alt tretten punkter som kan forurense sjøvannet i eller helt ved munningen av Vågen.

— Vi tar dette svært alvorlig. Vi aksepterer ikke utslipp i Vågen hvis vi kan gjøre noe med det. Det går på yrkesstoltheten vår, og vi skal skjerpe rutinene våre. Men det er en enorm jobb å sikre at dette ikke skjer igjen, sier prosjektsjef Magnar Sekse ved Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.

Ingen garanti

Denne gangen viste det seg at årsaken til utslippet som ble omtalt i BT siste uke, var å finne i pumpesystemet i Dreggen. I skur 11 ligger et anlegg som skal pumpe kloakken fra Sentrum videre til renseanlegget i Sandviken.

— Denne justeringsfeilen har vi rettet opp, men dessverre har vi ingen garanti for at det kan skje igjen. Men nå skal vi montere et alarmsystem på dette pumpesystemet, og sette inn en overløpsmåler ved Fisketorget. Sammen skal dette minske muligheten for flere utslipp her inne, sier Kalland.

Ti kilder for kloakk

Rundt selve Vågen ligger det i alt ti såkalte overløp. Alle disse kan slippe ut urenset kloakk. Dette vil neppe skje med alle samtidig, og det skal spesielle omstendigheter til, så som mye nedbør, høy flo eller tekniske feil. Men folkene i Vann- og avløpsetaten bekrefter at dette vil skje fra tid til annen.

Utslippene er særlig alvorlige på grunn av nærheten til Fisketorget og omsetningen av mat der. Sjøvann fra Vågen brukes i kummene på Torget, og der svømmer fisk, der ligger kamskjell, hummer og krabbe.

Dette reiser en rekke spørsmål. Er renseanlegget til kummene tilstrekkelig? Hva hvis det oppstår feil på renseanlegget? Hvordan blir sjømaten påvirket av eventuell forurensning. Slike spørsmål jobber Mattilsynet med i øyeblikket, men analysen er ikke ferdig ennå.

Flytter problemet

Kloakksystemet i Bergen sentrum er gammelt, det ligger delvis under flomålet, og ble laget i en tid da ingen reagerte på kloakkutslipp i Vågen. Konstruksjonen gjør det derfor særdeles vanskelig å unngå utslipp.

— Det eneste vi faktisk kan gjøre i øyeblikket er å styre utslippene ved Fisketorget lenger utover i Vågen, slik at de i stedet kommer ut ved Blaauwhopen eller ved Holbergsallmenningen, opplyser Hogne Hjelle, sjefingeniør og gruppeleder avløp.

— På sikt må vi sette i verk andre, mer grunnleggende tiltak. Det kommer til å bli omfattende og kostbart, sier Magnar Sekse.

Mye regn øker problemet

Overløpene slipper ut kloakk når det kommer mye vann inn i kloakkrørene som fører til pumpeanlegget i Dreggen. Ved en viss vannmengde sier pumpene her stopp, og sender overskuddet ut i Vågen.

I Bergen er systemet laget slik at regnvann fra terrenget og gater havner i kloakksystemet, og det gir store mengder vann i rørene ved mye nedbør. For å unngå å få dette inn i husene til folk, må overskuddet fjernes gjennom et av overløpsrørene.

Dette kan bli et økende problem fremover. Klimaforskerne spår som kjent mer nedbør og hyppigere stormfloer. Vann- og avløpsetaten må derfor prøve å redusere mengden av regnvann som kommer inn i kloakksystemet.

— Noen steder kan det gjøres ved å samle regnvann i egne avløpsrør, som utover i Sandviken, men det blir vanskelig i Sentrum. Her er gatevannet altfor forurenset, og bør ikke ende i Vågen, men sendes gjennom et renseanlegg. Uansett blir det mye graving i gatene, og kostbart, sier Kalland og Sekse.

— Vi jobber med utslippene til Vågen. Innen en måned er resultatet av modelleringsarbeidet ferdig. Det kan hjelpe oss å sette i gang gode tiltak, sier Trond Sekse.

TI PUNKTER: Det ligger i alt ti overløpsrør som munner ut i Vågen, og fra alle disse kan det fra tid til annen renne urenset kloakk ut i sjøen. I tillegg finnes der tre ved Bontelabo.