BT har de siste dagene skrevet flere artikler om mangelen på varetektsplasser, som fører til at kriminelle slippes ut på gaten eller blir sittende for lenge på glattcelle.

— Mangelen på plasser rammer bekjempelsen av alvorlig kriminalitet, i tillegg til at mange blir sittende for lenge i politiarresten. Dette er ikke bare uheldig, det er temmelig skandaløst, sier den nye førstestatsadvokaten i Hordaland, Eirik Stolt-Nielsen.

**Les også:

Vil ha fanger ut av Norge**

Innfører fotlenke

I et brev til statsadvokaten lister Justisdepartementet opp fire tiltak som skal bedre situasjonen:

  • Utvidelse av ordningen med elektronisk kontroll. Soning med elektronisk fotlenke innføres i Hordaland denne uken.
  • Opprettelse av åtte nye plasser ved Hustad fengsel.
  • Full drift ved Halden fengsel med en åpen avdeling.
  • Mer fleksibel innkalling til soning. Men dette er ikke nok, mener Stolt-Nielsen: «Det fremstår tydelig at den prekære situasjonen Hordaland politidistrikt opplever, knapt vil bli løst med de virkemidler som skisseres i departementets brev», skriver han i et svarbrev.

Løslater gjengangere

Kriminalomsorgen har overtatt ansvaret for innkalling til og løslatelse fra soning. Mens departementet mener dette har vist seg «svært effektivt med henblikk på smidige, praktiske løsninger,» har politiet et helt annet syn: Hordaland politidistrikt hevder at kriminalomsorgen løslater soningsfanger før tiden, og at dette også gjelder aktive kriminelle gjengangere.

«En kortsiktig og meget lite heldig måte å gripe kapasitetsproblemet fått på», er Stolt-Nielsens kommentar.

Han peker også på at Stortinget ønsker skjerpet straff for flere typer forbrytelser, særlig grove sedelighets— og voldsforbrytelser.

— En politisk beslutning om skjerpede straffer vil naturligvis føre til økt behov for fengselsplasser. Det burde ikke komme som noen overraskelse. Med press på soningsplassene, skjerpede straffer, og økende behov for varetektsplasser, burde det være mulig å regne seg frem til behovet. Jeg kan ikke se for meg at man kan løse dette uten å bygge et nytt fengsel, sier Stolt-Nielsen.

- Hvorfor blir ikke problemet løst når det har vedvart i årevis?

— Jeg kan ikke svare på hvorfor det ikke blir bedre. Fra statsadvokatens side har vi skrevet brev og tatt opp problemet i minst ti år. Fra vår side kan vi ikke gjøre annet enn å påpeke utfordringen, men jeg skulle gjerne sett at arbeidet gikk fortere.

Hva mener du om situasjonen? Si din mening.