Foreldre og foresatte har som hovedregel rett til informasjon fra helsepersonell når barna er under 16 år. Helsepersonell kan unnlate å gi informasjon dersom barnet krever det «av grunner som bør respekteres».

Det slås fast i den nye veilederen «Seksuelle overgrep mot barn — en veileder for hjelpeapparatet», utformet av Sosial- og helsedirektoratet og Barne- og familiedepartementet.

Veilederen viser til pasientrettighetsloven § 3-3 og 3-4, som sikrer at foreldre i all hovedsak har rett til informasjon når barna er under 16. Men i enkelte tilfeller kan foresatte holdes utenfor dersom barn mellom 12 og 16 år nekter. I punkt 13.4 står det at «helsepersonellet i slike saker må vurdere om barnets grunner til å nekte er av en slik karakter at de bør respekteres».

— Jo eldre barnet er, jo mer vekt må man legge på hva de ønsker selv. Her finnes ingen fasitsvar, sier seniorrådgiver Ellinor Major i Sosial- og helsedirektoratet.

Hun vil ikke kommentere den konkrete saken fra Bergens Tidende. Generelt mener hun mye avhenger av hva ungdommen selv sier.

— Hvis helsepersonell vet at det foregår overgrep, har de plikt til å melde fra. Og nyere forskning viser at man har dårlig tid dersom politiet skal sikre biologiske spor etter overgrep. Det er snakk om dager, og i alle fall under to uker, sier Major.