Årsaken er at notatet fra Helsetilsynet bare er ett av flere innspill som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) får, før direktoratet skal utarbeide en endelig rapport om ulykken.

– Jeg synes det er feil av meg å kommentere hver enkelt etat sine innspill i saken. Jeg vil derfor ikke si noe før den endelige rapporten foreligger, sier KrF-ordføreren.

Tidligere i september samlet DSB Gulen kommune og ulike myndigheter for å trekke erfaringer og lærdom etter gasseksplosjonen. Det er i etterkant av dette møtet at de ulike etatene ble bedt om å komme med et notat om sine betraktninger.

I tillegg til Helsetilsynet og kommunen, skal blant andre Mattilsynet, Folkehelseinstituttet, Kystverket og Statens forurensningstilsyn komme med innspill.

Det skal også holdes et nytt møte med alle aktørene, før erfaringsrapporten foreligger.