Diskusjonen har blussa opp etter at taubanetilsynet i Det Norske Veritas nyleg bad Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vurdere tiltak for å fjerne bana. Ho har ikkje vore i drift sidan 1992. Veritas peikar på at trekk og berande installasjonar er i ferd med å ruste, og meiner taubana kan utgjere ein fare for omgjevnadene.

Fylkeskommunen meiner at taubana er unik og bør takast vare på for framtida. Arlen Bidne ved kulturavdelinga seier til Sogn Avis at heile anlegget har høg kulturminneverdi.

Nyvald ordførar, Ivar Kvalen (Sp), meiner taubana står i vegen for utbetring av fylkesvegen og bygging av gang— og sykkelveg. Det er snakk om enorme summar for å ruste opp anlegget, at han meiner det er lite realistisk at det kan bli gjort.

  • Eg krev at ho blir fjerna, seier Kvalen.

Harastølen blei bygt som tuberkulosesanatorium i fjellsida på vestsida av Lustrafjorden. Taubana, som går frå fjorden i bygda Luster og opp til Harastølen, er 1300 meter lang.

Institusjonen opna i 1902, men blei midt på 50-talet gjort om til psykiatrisk sjukeheim og fungerte som det i over 30 år. Rundt 1990 blei Harastølen brukt som asylmottak nokre år. Seinare har bygningane stått tomme.

Den enorme bygningsmassen er no sterkt prega av forfall.