— I dag er det ofte fokus på nedlegging av gårder i kystdistriktene. Det blir derfor ekstra viktig å gi honnør til dem som gjør en innsats for å opprettholde det verdifulle kystkulturlandskapet gjennom systematisk og hardt arbeid over lengre tid, sa fylkesmann Svein Alsaker da han overrakte prisen.

John Harald Sortland, sammen med to brødre, overtok kystgarden Hanøy for en del år tilbake. Han har, sammen med sin storfamilie, gjort en særdeles god jobb når det gjelder å ta vare på kulturlandskapet på Hanøy. Han har videreført den tradisjonelle driften med sauer på helårs beite. Han har også, sammen med sine medarbeidere, hatt et godt håndlag når det gjelder vedlikehold av bygninger samt skjøttet innmark og utmark på en god måte.

John-Inge Vik bor i Austevoll og kombinerer arbeidet som sauebonde med arbeid på tråler. Et moderne eksempel på ”fiskebonden”. Han har tatt med seg gammel kunnskap og tradisjon om bruk av kystlyngheiene og vist at den kan gi et næringsgrunnlag og en levedyktig driftsform. Med etablering av villsaudrift og sviing av lyngbeitene har han gjort en stor innsats for å snu utviklingen av gjengroing av lyngheiene. På de 8 øyene hvor han leier areal har han også satt i stand jordbruksareal og kulturminner.

FOTO: BJØRN ARVE LUNDE