Bergen kommune er endelig på offensiven når det gjelder å oppdage og stoppe de mange som bygger ulovlig. I fjor åpnet kommunen sak på 113 tiltak i Bergen. Ut august hadde tallet nådd 249 saker.

Full bemanning i høst

– Først i september ble tilsynsgruppen bemannet fullt opp.

I år regner vi med å åpne nærmere fire ganger så mange ulovlighetssaker som i hele fjor, sier etatssjef for byggesaker og private planer, Petter Wiberg.

Kommunen har i mange år vært bakpå i disse sakene. Først i fjor bevilget bystyret et tilstrekkelig antall stillinger til å opprette en skikkelig tilsynsgruppe.

I begynnelsen av året har det vært jobbet med rutiner, oppbemanning og opplæring, og nå er endelig en fullbemannet tilsynsavdeling oppe og går. Det vil de mange som bygger ulovlig i Bergen få merke.

– Vi er ikke her for å plage folk, men vi sender ut et signal om at det ikke skal lønne seg med ulovligheter, sier Sissel Budal, som leder tilsynsgruppen.

Mediedekning gir flere tips

Mediedekningen de siste månedene har vært tung å svelge for tilsynsgruppen. Særlig omtalen av kommunerevisjonens forvaltningsrevisjon, som avdekket at tilsynsvirksomheten sviktet på en rekke områder.

– Vi er ikke uenig i det som er påpekt, men vi har jobbet mye med å rette opp i disse forholdene parallelt med det arbeidet kommunerevisjonen har gjort. Det synes vi har kommet dårlig frem. Tilsynsvirksomheten i dag er på linje med det som ble anbefalt i rapporten, sier Budal.

Mediedekningen har ført til at antall publikumshenvendelser har skutt i været. De første fire månedene i år fikk avdelingen 58 henvendelser om ulovligheter. De neste fire månedene kom det 138 henvendelser.

– Avisoppslag om byggeulovligheter har ført til svært mange henvendelser, så mange at tilsynsavdelingen er blitt nødt til å prioritere helse, miljø og sikkerhet. Avdelingen skal og prioritere saker fra Fylkesmannen og oppfølging av eksisterende saker.

Viktigst å rette feil

– Vi vil at folk skal søke, men om de ikke skulle gjøre det er målet med kontrollvirksomheten å bidra til å gjøre det ulovlige lovlig. Det betyr at den som har startet et ulovlig arbeid får anledning til å gjøre opp for seg ved å levere inn en søknad, sier Wiberg

Selv om arbeidet har startet ulovlig, skal søknaden behandles som om arbeidet ikke har begynt. Blir det nei etter søknad, må ulovlighetene fjernes. I de aller fleste tilfeller retter tiltakshaver opp i ulovlighetene. Skjer ikke det, er neste skritt tvangsmulkt.

– Til nå har ikke kommunen krevd inn tvangsmulkter der feil er blir rettet opp. Det skal det bli en slutt på. Påløpte tvangsmulkter kommer til å bli innkrevet, uansett, sier Wiberg.

Det kan fort blir høye merkostnader for en tiltakshaver. På en ulovlig byggesak i Tveiterås har påløpte tvangsmulkter nå rundet 150.000 kroner.

Byggesaksavdelingens utgifter med å følge opp ulovligheter belaster byggesaksgebyrene til alle dem som leverer søknader. Nå vil etaten at byggeverstingen selv skal bære kostnadene

– Vi har anledning til å ta gebyr for det merarbeid som ulovligheter påfører oss, og det skal vi gjøre. Det betyr at det blir dyrere å bygge ulovlig, sier Budal.

ULOVLIG: Her i Svartediksveien risikerer tiltakshaver å måtte rive deler av bygget som kommunen mener han har satt opp ulovlig. ARKIVFOTO: RUNE NIELSEN
ULOVLIG 2: På Tveiterås har huseier fått avslag på ulovlig terrasse og pålegg om å fjerne ulovlig fylling. Her har tvangsmulktene rundet 150.000 kroner. ARKIVFOTO: RUNE BERENTSEN
ULOVLIG : Rå barnehage måtte stenge i januar i år fordi barnehagen ikke var ferdig da bygget ble tatt i bruk. ARKIVFOTO: SILJE KATRINE ROBINSON