Forsvaret har bestemt at den nye basen for kamphelikoptrene, NH-90, til fregattene, skal legges til Haakonsvern. Naboene er bekymret for den støyen dette vil medføre, og har krevd at Bergen kommune stiller krav til Forsvaret om å fremme en egen reguleringsplan for tiltaket.

Kommunen har konkludert med at dette ikke er nødvendig, og mener at det er tilstrekkelig at Haakonsvern er regulert til militære formål. Plansjef Mette Svanes sa til BT i september i fjor at naboene uansett ville få nabovarsel på vanlig måte, og dermed få anledning til å komme med innspill.

Overkjørt

— Vi ber nå Sivilombudsmannen vurdere spørsmålet om reguleringsplikt, sier advokat Lars S. Alsaker, som representerer en gruppe innbyggere som har organisert seg i en interessegruppe som heter Raaderett.

— En reguleringsplan er det eneste som sikrer at alle parter blir hørt, argumenterer advokat Alsaker med.

Naboene føler seg overkjørt i den prosessen som til nå har funnet sted.

— Det godtar vi ikke uten videre, sier Britt Voll, en av naboene.

Krever reguleringsplan

Med landingsareal og bygningsmasse legger basen beslag på ca. 12.000 kvadratmeter. Basen, som skal ligge på toppen av tørrdokken, skal stå ferdig i 2015/2016. — Det er åpenbart at den vil medføre mye støy for naboene, ikke bare rundt selve Haakonsvern, men også på Bjørge-siden. Flere tusen beboere kommer til å bli berørt, og vi har fortsatt ikke fått svar på hvilke innflygningsbaner helikoptrene vil få, sier advokat Alsaker.

Naboenes advokat har god tro på at Sivilombudsmannen vil behandle saken.

— Vi mener jussen er på vår side, og at vi har en saklig begrunnelse for å kreve reguleringsplan. Kommunen har ikke klart å vise til rettspraksis for å nekte oss det. Saken har dessuten en viktig prinsipiell side, nemlig at borgerne blir hørt, sier Alsaker.

Naboene ber også om at Sivilombudsmannen vurderer spørsmålet om hvilken adgang Fylkesmannen som overordnet planmyndighet har til å gripe inn overfor kommuner som ikke etterlever plikten til reguleringsplanbehandling av tiltak som etter loven er reguleringspliktig.