I juni i år falt dommen mot en 35-åring fra Os i Hordaland.

Nordhordland tingrett dømte ham enstemmig til seks års fengsel for å ha banket opp kameraten sin gjennom mange år utenfor Amfi Os 10. mai i fjor.

Tingrettsdommen gjaldt legemsbeskadigelse med døden til følge.

Forkastet

35-åringen anket umiddelbart hele dommen, men anken ble etter en stund redusert til kun å gjelde lengden på straffen.

— Han opplever at det er for strengt å holde ham ansvarlig for dødsfølgen. Vi mener det er helt åpenbart av betydning for skyldspørsmålet om min klient kan holdes ansvarlig for dødsfølgen, at fornærmede ikke tok imot legetilsyn på tross av gjentatte råd, sa advokat Brynjar Meling, 35-åringens forsvarer i tingretten, kort tid etter at dommen var avsagt i juni.

I en fersk dom fra Gulating lagmannsrett blir straffeanken forkastet, etter at seks av syv dommere i meddomsretten sa seg enige i straffen som tingretten bestemte.

«Volden var massiv»

I lagmannsrettens bemerkninger heter det blant annet:

«Slik saken her ligger an, finner lagmannsretten det utvilsomt at domfelte på gjerningstidspunktet, ikke bare kunne innsett muligheten av at betydelig skade ville oppstå som en følge av hans samlede voldsutøvelse, men også at dødsfølgen var forutseelig ut fra domfeltes kunnskapsnivå, forstand og erfaring. Det må her særlig vektlegges at volden var massiv, og utført med stor kraft og intensitet mot avdødes hode og overkropp.»

Mindretallet, én meddommer, mente at fire år og seks måneders fengsel ville være passende «i lys av sakens konkrete omstendigheter og rettspraksis».

Nå sier 35-åringens nye forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, at de vil anke til Høyesterett.

— Domsresultat og begrunnelse er gjennomgått. Konklusjonener at dommen ankes til Høyesterett. Saken reiser prinsipielle spørsmål som vihåper og tror Høyesterett vil ta til behandling, skriver Nordhus i en melding til BT.

- Trosset legenes råd

Nordhus fortsetter:

— Dommen er avsagt under dissens, idetmindretallet stemte for redusert straff i tråd med vår argumentasjon.

— Tiltalteerkjenner skyld for å ha påført fornærmede betydelig legemsskade. Dødsfølgenkan han vanskelig akseptere straffeansvar for. Grunnen er at dødsfølgen inntraff fordi fornærmede trosset legenes råd om å la seg behandle for indreblødninger. Hadde fornærmede ikke neglisjert legenes råd, ville liv og helsevært i behold i dag.

Ifølge Nordhus innebærer dommen fra lagmannsretten at det er fornærmedes handlemåte, ogikke gjerningsmannens, som bestemmer omfanget av straffansvaret.

— Nåløyet for Høyesterett er trangt. Men det helt ekstraordinære ved denne sakenskulle tilsi at vår øverste domstol vil ta saken opp til muntlig behandling.

— Ifengselet sitter en tiltalt som har fått minst dobbelt så streng straff, fordimannen han utsatte for vold nektet å bli med legen for livreddende behandling.Dette oppleves nok urettferdig, skriver Nordhus til BT.

150.000 kr. til foreldrene

Lagmannsretten er ikke enig i Nordhus' argumentasjon.

Det at avdøde unnlot å ta imot tilbud om helsehjelp, er ikke en så ekstraordinær omstendighet at tiltalte ikke kan bebreides dødsfølgen, påpekes det i den ferske dommen.

Lagmannsretten sier seg enig i tingrettens vurdering. Dommerne i tingretten sa blant annet dette: «En gjerningsmann kan ikke påføre en annen livstruende skader for så å «stole på» at vedkommende får nødvendig helsehjelp slik at resultatet ikke blir fatalt. Da må i det minste gjerningsmannen selv ta affære for å få tilkalt hjelp når han blir oppmerksom på faren.»

I lagmannsrettens dom har også erstatningsspørsmålet vært oppe til ny vurdering. 35-åringen ble dømt til å betale det samme som tingretten fastsatte i sin dom: 150.000 kroner i oppreisning til avdødes foreldre.