GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.noDisse utgiftene kommer på toppen av utgiftene til legemidler. I tillegg tar apotekene egne gebyr for ekspedering.Vi betaler for ekspedering på apotekene i mangel på andre utdelingsordninger. Uten godkjent utdelingssted blir ikke behandlingen godkjent, sier sosialsjef Kirstin Johansen i Årstad bydel. Leger nekter — Det har vært vanskelig å få nok leger til subutex-ordningen. Derfor bruker vi apotek. Årstad sosialkontoret har 19 klienter på metadon og subutex. Ca ti av disse får sin daglige dose subutex på apotek og det koster kr 200 per dag.Utdelingen skjer en til seks dager per uke avhengig av hvor langt pasienten er kommet i behandlingen. Trenger apotekene - Noen er i en tidlig fase av rehabiliteringen og får metadon fra metadonklinikken. De vi har boende på botreningsprosjekter, får medisinene der, men en del pasienter bor i egen bolig, og disse må få sin daglige dose av andre. Det er departementet som har tatt initiativ til å desentralisere utdelingen til legekontor og apotek. Og det er for å hindre at det illegale markedet tilføres legal subutex og metadon at pasientene bare får dagsdoser. Av samme grunn stilles det krav til at kvalifisert personale ser til at dagsdosen faktisk blir inntatt.Våre utgifter til dette er de skjulte utgiftene som ingen vedkjenner seg. Vi må ta disse utgiftene for å sikre at våre klienter får slik behandling, sier Johansen. Frykter økte utgifter Årstad bydel har årlige utgifter på 300.000 kroner fordelt på de ti pasientene. Johansen sier til Bergens Tidende at hun ikke oppfatter at apotekene skor seg på denne ordningen. - Jeg skjønner at apotekene har merarbeid i forbindelse med utdelingen som de må ta seg betalt for, sier hun.Årstad bydel forbereder seg på at de kan få ansvar for utdeling av subutex og metadon til flere pasienter. - Metadonklinikken har sagt at det kan skje fra sommeren av. Det kan bety økte utgifter for kommunen. Det er ikke i samsvar med det som ble sagt da prosjektet startet. Den gang var vi lovet at kommunen ikke skulle få noen utgifter i forbindelse med utdeling av metadon, sier sosialsjef Kirstin Johansen.

Les også: Gjør det gratis i ÅrstadMetadonklinikken oppgitt over apotekeneApoteker: - Bruker tid på utdeling Pengemangel stopper metadonbehandling ved Bergensklinikken