Gulating lagmannsrett fastslår at Statnett ikke kan gis dispensasjon til å bygge kraftlinje gjennom Myklebustdalen i Bremanger. Kjennelsen var enstemmig.

Grunneierne i Bremanger gikk rettens vei for å få erklært vedtaket til departementet ugyldig, og fredag fikk de medhold.

Staten må også erstatte saksomkostningene deres med over en halv million kroner.

— De er svært glade for dommen, som viser at domstolen fungerer som kontrollinstitusjon over forvaltningen, sier grunneiernes advokat, Magne Revheim.

Transformatorstasjon påbegynt

Saken startet da Statnett krevde tilgang på grunneiernes arealer i Myklebustdalen for å starte arbeidet.

Grunneierne nektet og saken ble klaget inn til namsmannen. Der fikk Statnett medhold, men grunneierne anket saken inn til Gulatings lagmannsrett. Etter fire måneders vurdering er dommen nå klar. Den fastslår at Statnett må avslutte alt arbeid i området.

Sporene etter statsselskapet er allerede synlige. Arbeidet med å bygge en transformatorstasjon er kommet langt og mastepunktene er allerede satt opp.

Parallelt med denne rettssaken som omhandler Statnetts rett til å få tilgang i Myklebustdalen, har grunneierne også klaget Miljøverndepartementet inn for Borgarting lagmansrett. De mener at vedtaket om å føre kraftlinjen gjennom naturreservatet er i strid med naturmangfoldsloven.

Politisk storm

I dommen står det at vedtaket «bygger på et så vesentlig feilaktig faktisk grunnlag at det er overveiende sannsynlig at det kan ha påvirket utfallet». Lagmannsretten slår på basis av dette fast «at vedtaket er ugyldig.»

Det var i desember 2011 at tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe vedtok å flytte kraftlinjen fra Førdedalen i Ålfoten, Bremanger og over til nabodalførene Myklebustdalen og Sørdalen.

Saken skapte politisk storm da det viste seg at ordføreren i kommunen, Ola Borten Moes partikollega Karl Vidar Førde, hadde betydelige eierinteresser i Førdedalen.

- Fullstendig usaklige hensyn

Blant annet ville den store kraftlinjen passere kun få hundre meter fra huset han bor i.

— Når de faglige utredningene konkluderte på alle punkter med at Førdedalen var å foretrekke, er det viktig at man ikke har etterfølgende politiske prosesser som endrer fullstendig på dette ut fra usaklige hensyn, sier advokat Revheim.

Borten Moe begrunnet sitt vedtak med at han her hadde handlet i samsvar med kommunens ønsker, samt at han hadde prioritert hensynet til samlokalisering og parallellinjeføring.

Det siste vil si at en plasserer de nye linjene sammen med eksisterende linjer og dermed hindrer utbygging i urørt natur.

- Hull i argumentasjonen

Som Bergens Tidende tidligere har skrevet er det store hull i Ola Borten Moes argumentasjonsrekke. Dette slås også fast av Gulating lagmannsrett.De peker på at Ola Borten Moe ikke hadde dekning for å si at han handlet i tråd med lokalpolitikernes ønsker.

Lagmannsretten skriver «at kommunen aldri har truffet vedtak som støtter OEDs trasévalg gjennom Myklebustdalen».

Når det gjelder hensynet til samlokalisering, slår lagmannsretten fast at det finnes et tredje alternativ som ville gitt større gevinst enn den valgte linjen.

Denne omtales som kombinasjonstraseen, og begynner i Sørdalen og Myklebustdalen i øst før den midtveis krysser over åssiden til Førdedalen og fortsetter utover i fjorden. Denne linjen ville også passert ordførerens hus.

Kan bli anket

Hva vedtaket får å si for linjen Ørskog-Fardal en nå høyst usikkert. En ting er derimot sikkert: linjen som skulle gi Midt-Norge bedre kraftforsyning er allerede mange år forsinket, så dette hjelper neppe på situasjonen.

— Departementet har merket seg kjennelsen fra Gulating lagmannsrett, hvor Statnett ikke får tiltre eiendommer som er nødvendig for å etablere kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal. Departementet vil nå sette seg nærmere inn i kjennelsen. Vi har derfor ingen kommentarer til den nå, skriver kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen hos Olje- og energidepartementet i en e-post til BT.

Bildet kompliseres ytterligere av at Statnett allerede er i gang med byggingen av linje gjennom Myklebustdalen. Det bør derfor ikke overraske noen om Statnett og OED velger å anke dommen til Høyesterett.

— Jeg kan ikke tro at det kan komme et nytt vedtak som fastlegger denne traseen på nytt, sier Revheim.

Statnett tar til etterretning at Gulating lagmannsrett har erklært konsesjonsvedtaktet ugyldig, sier Statnetts kommunikasjonsrådgiver Marthe Hagerup Nilson.

— Kjennelsen sier at Statnett må stanse arbeidet i Myklebustdalen. Vi starter med en gang de nødvendige forberedelsene for å avslutte arbeidet, sier hun.

- Må gå gjennom dommen

- Hvor langt er dere kommet i arbeidet?

— Vi har startet arbeidet med transformatorstasjon. Så har vi også fått etablert en god del fundament til mastene. Vi har kommet godt i gang med grunnarbeidet.

- Vil dere anke saken?

— Nå vil vi bruke tid på dommen før vi bestemmer oss hva vi skal gjøre videre og hva det betyr for Ørskog-Fardal.

- Hva betyr det i forhold til forsinkelser?

— Nå må vi først gå gjennom dommen, så får vi komme tilbake til dette.

- Hva tenker dere om vedtaket til OED sett i ettertid?

— Vi må ta vedtaket som vi får fra OED til etterretning.

- Var det et godt vedtak?

— Vi må ta det til etterretning.

kraftlinjer bremanger naturreservat-2.pdf