Et foreldrepar mener at gutten deres er blitt frarøvet mulighetene til en god skolegang, at sønnen ikke har fått oppfølgingen han hadde behov for, og at Steinerskolens ansatte mobbet og trakasserte deres sønn, som nå er 16 år.

Foreldreparet tapte saken i Bergen tingrett, og dommen stadfestes nå enstemmig av Gulating lagmannsrett. Foreldrene dømmes til å betale saksomkostninger, som totalt beløper seg til nærmere en million kroner.

— Forsvarlig av skolen

I dommen avviser lagmannsretten påstander om at Steinerskolens pedagogikk ikke er egnet til å ta vare på elever som trenger spesiell oppfølging. 16-åringen hadde atferdsvansker, og foreldrene mener at Steinerskolen ikke har hatt evne eller vilje til å håndtere en elev som faller utenfor.

Det avviser lagmannsretten:

«Skolen handlet slik enhver ansvarsbevisst skole skal og bør, ved å benytte den rådgivningstjenesten som sto til disposisjon gjennom kommunens PP-tjeneste, og den sakkyndighet som her var representert».

Videre avviser dommerne at gutten er håndtert på en uforsvarlig måte av skolen, og viser til at skolen har satt inn betydelige ressurser for å hjelpe gutten.

«Det er selvsagt også meget mulig at Steinerskolen er organisert på en måte og benytter pedagogiske metoder som er dårlig tilpasset guttens personlighet, og derfor mindre egnet til å imøtekomme hans særlige behov enn andre barn og unge», heter det i dommen. Men lagmannsretten mener at så lenge skolen har opptrådt forsvarlig, blir det uten betydning hva som er årsaken til guttens «uakseptable» adferd.

Oppreisning

— Vi er veldig fornøyd, det er jo en full frifinnelse, og det er ekstra bra at dommen gir en skikkelig oppreisning til guttens lærer, sier advokat for Steinerskolen, Halfdan Mellbye.

At Steinerskolens pedagogiske opplegg frikjennes av lagmannsretten, er han også tilfreds med.

— Retten har påpekt at det ikke er forskjell på tilnærmingen Steinerskolen har, og den andre skoler har. Det er greit å få avklart på bakgrunn av den fremlagte bevisførsel, sier Mellbye.

- Skjønnmaler skolen

Advokat Odd Drevland representerte foreldreparet. Han mener dommen er «merkelig».

— Det er en vanvittig skjønnmaling av Steinerskolen i denne saken, de har sett bort fra det meste av negativitet. De har også sett bort fra omtrent alt av sakkyndighet på vår side, påpeker Drevland.

Blant annet har ikke lagmannsretten lagt vekt på det svenske ekspertvitnet Thomas Nordahls forklaring.

Drevland skal nå gjennomgå dommen sammen med sine klienter før han kan si noe om en eventuell ny anke. Det kan bli aktuelt å anke saken på grunn av saksbehandlingsfeil, ettersom saken ble stoppet i tre uker grunnet sykdom hos en av dommerne.

— Saken har jo også en økonomisk side som er ganske rå og brutal for disse folkene. Vi får vurdere dette, sier Drevland.