Universitetet i Bergen blir heilt sentral forskingsdelen av flåteseglasen over Stillehavet. Ekspedisjonsmedlem Dag Oscar Oppen-Berntsen er utdanna fiskeribiolog, og har jobba på ulike institutt ved universitetet i ei årrekkje. Om bord skal han ha ansvaret for å ta vassprøver. Desse skal seinare analyserast i eit forskingsprosjekt der eitt av måla er å få ut nye resultat om miljøtilstanden i verdshava. Analysearbeidet skje med støtte frå Forskingsrådet.

Selskapet AGR med base ved Straume på Sotra blir ein av ekspedisjonens tre hovudsponsorar. Selskapet som har spesialisert seg på service og vedlikehald overfor offshoreindustrien, går inn med 500.000 kroner.

— Vi samarbeider med Naturfagsenteret. Bilete, film og lyd skal sendast via satellitt, og skuleklassar skal kunne følgje flåteturen over Internett. På denne og andre måtar håpar vi å vere med på å gjere realfaga meir populære mellom dei unge. Dette er noko AGR er opptekne av. Dei opplever å ha store vanskar med å få tak i ingeniørar og anna arbeidskraft med realfagleg utdanning, seier Torgeir Sæverud Higraff.

Ekspedisjonen har alt nytta seg av ekspertisen til sotraselskapet i utveljing av utstyr. I samband med sponsoravtalen som er inngått med AGR, kjem alle medlemene i Tangaroaekspedisjonen til Bergen i midten av oktober for å ta del i Teknologidagane.

Skagenfondene sponsar også ekspedisjonen med ein halv million. Den tredje og største sponsoren skal presenterast i slutten av månaden.

— Ekspedisjonen har eit budsjett på seks millionar kroner. Vi er i praksis fullfinansierte, seier Torgeir Sæverud Higraff.