I fjor gjennomførte Fylkesmennene et landsomfattende tilsyn, for å finne ut hvordan tjenesten fungerte for barn mellom 0 og seks år. 78 helsestasjoner ble undersøkt. Dette var steder hvor Fylkesmennene mistenkte brudd. Det ble funnet lovbrudd hos 56 av disse.

Det mest utbredte lovbruddet var mangelfulle kontroller av barna. Både halvårskontroller og to-treårskontroller uteble ved en rekke steder.

— Det er negativt at man utfører færre undersøkelser i løpet av programmet enn anbefalt, fordi helsestasjonene skal virke forbyggende. De skal fange opp tegn og tendenser til problemer, og det forutsetter at de er tett på og ser barna og foreldre regelmessig og så ofte som barnets utvikling tilsier, sier Heidi Merete Rudi, assisterende direktør i Helsetilsynet.

Forståselig skvis

— Kan disse tallene tyde at det er et for høyt krav til antall kontroller?

Det er gitt ut nasjonale retningslinjer om dette som er basert på god faglig og tverrfaglig kunnskap om hva som er en god tjeneste. Derfor må kommunene prøve å leve opp til disse. I en situasjon med knappe ressurser settes nok av og til tjenester som skal være forebyggende opp mot tjenester til dem som allerede har sykdom eller problemer. Men helsestasjonstjenesten er viktig, den skal være føre var, og er avhengige av å følge opp disse barna jevnt for å ta tak i problemer tidlig, slik at problemene ikke utvikler seg, sier hun.

Blant de andre lovbruddene er det blant annet mangelfullt samarbeid om barn med spesielle behov, noe Helsetilsynet mener at kan føre til at disse barna ikke får den hjelpen de trenger.

Tilsynet fant også at man ved flere tilfeller ikke har brukt tolk i situasjoner der barnet ikke snakker norsk. Noen steder har man brukt familiemedlemmer som oversettere, noe som kan gi et skeivt bilde, ifølge Rudi.

— Når man ikke bruker tolk, kan man gjøre tjenesten mangelfull. At man bruker familiemedlemmer, kan føre til at de holder informasjon tilbake og at man får et mangelfullt bilde. Det er viktig at man sikrer en god kommunikasjon med disse barna og deres familier, sier Rudi.

Manglet journaler

Mangelfull journalføring og svikt i personvern ble også funnet ved flere helsestasjoner.

Nå håper Rudi at norske helsestasjoner vil lese rapporten, og se seg selv i sømmene.

— Vi valgte dette som tema, fordi vi ser at det er et behov for å avdekke hvordan barna blir fulgt opp. Nå håper vi at mange vil lese denne rapporten, og stille seg selv spørsmål til hvordan det er hos dem.

Alle helsestasjonene som fikk avvik, bli nå fulgt opp videre av Fylkesmannen for å få rettet opp forholdene.