Tvang blir utført systematisk uten vedtak, og uten at det blir loggført.

Det viser to ferske rapporter som Helsetilsynet har utarbeidet etter tilsyn ved ulike institusjoner for psykisk utviklingshemmede i Stord og Fusa kommune.

Tilsynet er ledd i en planlagt tilsynsrunde ved samtlige institusjoner for utviklingshemmede i Hordaland. Det er tidligere avslørt tilsvarende brudd på regelverket i flere andre kommuner, blant annet i Bergen kommune.

Et felles hovedpunkt i rapportene fra de to kommunene er at svært mange ansatte har et fjernt forhold til regelverket for bruk av tvang og makt. Mange kjenner ikke lovverket, eller de forholder seg ikke til det. Et stort antall ansatte har aldri fått opplæring i hvilke retningslinjer som gjelder og hvor grensene går for maktbruk.

Ingen opplæring

Under tilsynet ved fem institusjoner på Stord ble det avdekket at kommunens handlingsplan for bemanning av denne type bofellesskap og institusjoner ikke omfatter opplæring i bruk av tvang og makt i forhold til beboerne. Det finnes heller ingen krav om at de ansatte skal ha kvalifikasjoner på dette området.

Det er dessuten ingen rutiner for å melde fra om hvilke tvangstiltak som blir benyttet i enkeltsituasjoner, og ingen krav om at man skal forklare hvorfor det har vært nødvendig å gripe inn med makt. Kommunen forlanger at det skal skrives egenmelding i slike situasjoner, men rutinene blir ikke fulgt, slår Helsetilsynet fast.

Under tilsynet kom det frem at det ble benyttet systematisk tvang i form av at beboere ble holdt fast eller nektet tilgang til sine egne eiendeler.

Blir bundet fast

Ved fire ulike institusjoner for psykisk utviklingshemmede i Fusa har helsetilsynet slått ned på at beboere blir bundet fast til stoler eller sine egne rullstoler. Tvangsbruken har skjedd uten at det er meldt fra. All tvangsbruk skal rapporteres, men kommunen har ikke sendt inn egenmeldinger om tvangsbruk siden før 2007. Likevel slår Helsetilsynet fast at det er benyttet tvang i stort omfang etter dette.

Det er heller ikke tilstrekkelig kjent i kommunen hvem som har det faglige ansvaret for hva og hvilke oppgaver som ligger til denne funksjonen. Det er også ulik oppfatning av hvem som egentlig er overordnet og hvilken myndighet som er delegert.

— Systemsvikt

— Vi er glade for at feil blir avdekket, men vi er fortvilet over at det ikke skjer noe mer i etterkant, sier Oscar Eide, leder i Hordalandsavdelingen av Norsk forbund for utviklingshemmede. Han kaller det systemsvikt.

— Vi ser at de samme bruddene blir avslørt år etter år, men det synes ikke som om politikerne tar dette på alvor i det hele tatt. Lite blir gjort for å rette opp feilene. Funksjonshemmede har ikke den rettssikkerheten som andre tar for gitt, sier Eide.