Alle sykehusregionene fikk et løft da staten overtok som eier. Men i Helse Vest har løftet vært lite, sammenliknet med andre helseforetak.

En SINTEF-rapport som offentliggjøres i dag, viser at Helse Vest har tapt terreng i forhold til andre sykehus.

Bedre med staten

— Du kan godt si at Helse Vest har gått fra å være god sammenliknet med andre, til å bli blant de dårligst, sier forsker Jorid Kalseth i SINTEF Unimed.

De siste årene har flere mennesker fått bedre og raskere sykehusbehandling. Også Helse Vest kan vise til positivt utvikling, men resultatene kan ikke sammenliknes med det enkelte andre helseregioner kan skryte av.

Helseregion Midt-Norge er i en særklasse. Der ble ventelisten reduserte med 24 prosent på ett år. Helse Vest fikk den «bare» ned med fem prosent. Midt-Norge slet med hele 9,6 prosent korridorpasienter i 1999, mens Helse Vest da var registrert med 7,3 prosent på korridoren. I 2002 er det annerledes. Midt-Norge er nede på 3,5 prosent pasienter på gangen, mens Helse Vest har 5,4 prosent av pasientene på gangen.

— Helse Vest kan ha vært uheldig med tidspunktet da vi målte, påpeker Kalseth. Men undersøkelsen til Sintef-forskerne må være nokså nedslående lesning for sykehusledelsen på Vestlandet.

Helse Vest har lengst ventetid, flest korridorpasienter og flest sykehusinfeksjoner.

Private viktigere

I tillegg til å vise frem store forskjeller helseregionen imellom er det mest iøynefallende i rapporten at de private sykehusene blir stadig viktige for helse-Norge. Fra 2001 til 2002, det første året med staten som eier, ble 3,5 prosent flere ventelistepasienter operert. Et stort flertall, 62 prosent, ble operert ved private sykehus.

I samme periode har Trygdeetaten kjøpt sykehustjenester for 9100 pasienter hos private aktører.

Kjøp av helsetjenester i utlandet har også gitt flere pasienter behandling.

— Helse Vest har i mindre grad enn andre regioner brukt kjøpt sykehustjenester privat eller henvist pasienter til behandling i utlandet, påpeker Kalseth.

Fritt valg

Rapporten fra Sintef blir viktig for den som skal velge sykehus. Med fritt sykehusvalg blir det opp til pasienten selv å finne frem til sykehuset en tror vil gi den beste behandlingen. Rapporten er ikke egnet til å gi sykehusene på Vestlandet flere pasienter.

Informasjonsdirektør i Helse Vest, Bjørg Sandal, kan ikke annet enn å innrømme at hun gjerne skulle sett at Helse Vest hadde kommet bedre ut.

— Vi må nå finne ut hva som kan være årsaken til at vi har sakket akterut, for så å forsøke å bedre resultatene.

Sandal peker på at økonomiske analyser bekrefter at staten underfinansierer Helse Vest ved at helseregionen ikke blir tilført så mange penger som de andre helseregionene.

— Det er mulig at vi i vår region har måtte bruke så mye krefter på å få økonomien til å strekke til at vi ikke har holdt skarpt nok fokus på kvalitetskriteriene. Men jeg tror ikke dette er hovedforklaringen. Derfor må vi gjennomgå rutinene våre for å forbedre oss, sier hun.