Høyres 1. nestleder Jan Tore Sanner hevder i sin blogg at sykehuskøene har økt med 50.000. Han skriver ikke direkte hvilken periode han mener økningen har skjedd i. Ut fra sammenhengen i resten av blogginnlegget må han mene tidsrommet fra Høyre sist satt i regjering til i dag.

Norsk Pasientregister (NPR) lager hver fjerde måned en oversikt over ventelistene i Helse-Norge. De advarer mot å bruke statistikk over antall ventende pasienter. Statistikken viser kun et øyeblikksbilde, altså antall ventende på en gitt dato. Dessuten teller de kun antall henvisninger, ikke antall mennesker i kø.

Pasientregisteret bruker like fullt begrepet «antall ventende», og så lenge det tas hensyn til svakhetene ved statistikken, gir tallene et relevant uttrykk for ventelisteutviklingen. Sanner har da heller ikke skrevet at køene har økt med «50.000 mennesker», selv om det er lett for leseren å tolke påstanden slik.

Den gjennomsnittlige ventetiden har økt svært lite de siste tre årene. Totalt for alle fagområder i spesialisthelsetjenesten har ventetiden økt fra 71 til 73 dager, ifølge NPR.

Ser vi på antall ventende på en gitt dato, er bildet langt verre. 30. april 2009 var antall ventende 250.734. 30. april 2005, i det siste året hvor Høyre hadde regjeringsmakt, var antall ventende 200.680. Økningen på fire år var 50.054.

Sanner skriver også at helsekøene gikk ned da Høyre satt i regjering. Det har han også rett i, men de borgerlige kan ikke ta all ære alene. Ifølge Helsedirektoratet ble gjennomsnittlig ventetid for ventende redusert fra 240 til 120 dager fra 2000 til 2003. En viktig grunn var at listene ble grundig gjennomgått da staten overtok ansvaret for sykehusene, og en mengde ikke-reelle ventende ble fjernet fra listene.