Nylig fylte gutten 18 år. Det betyr at han ikke lenger kan tvangsinnlegges for behandling på institusjon. Etter at han ble myndig fikk han imidlertid tilbud om behandling, men dette er avhengig av at han selv godtar det. Han kan når som helst avbryte behandlingen, siden han er blitt 18 år.— Jeg lurer på hva som må til for at barnevernet skal gripe inn, sier foreldrene til gutten. De ønsker å være anonyme av hensyn til sønnen.Foreldrene forteller om en ressurssterk gutt som de siste to årene har utviklet et omfattende rusproblem. I en utredningsrapport fra Øvsttunsenteret heter det: "Svært høgt forbruk" "NN er "viden kjent" som ein person som alltid kan skaffe ecstasy og som sjølv har eit svært høgt forbruk, både i høve til at han inntar stoffet ofte og i høve til at han tek mange piller om gangen. NN vert skildra som ein ungdom som er svært prega av sitt rusmisbruk, og politiet uttaler at dei sjeldan har sett tilsvarande hjå ein så ung person."Det fremgår av rapporten at gutten misbruker alle kjente rusmidler i stort omfang, men han setter ennå ikke sprøyter.Foreldrene forteller at de har sett lange lister på navn over personer som skylder sønnen penger. Driver inn narkogjeld - Vi vet at han og en kamerat har inndrevet penger. De drar rundt og stresser folk for å få betaling. Vi tar for gitt at dette gjelder salg av stoff, sier foreldrene.Og gutten har selv stått i gjeld til leverandører. Far var med sønnen sin til en leverandør og betalte sønnens narkogjeld.Det heter også i rapporten:"Det kan ikke utelukkes at NNs omfattende rusbruk, med tanke på ulike stoffer og store mengder, kan ha påført ham skader. Dette kan i så fall ha påvirket hans situasjon i negativ retning (ý) i forhold til skolegang."Skoleproblemene startet allerede på ungdomsskolen. Han skulket skolen og fulgte ikke opp skolearbeidet. To forsøk på videregående skole er begge blitt avbrutt etter omfattende skulking. Må ut av miljøet - Sønnen vår er i ferd med å gå utfor stupet. Nå har han heldigvis fått et behandlingstilbud, men siden han har fylt 18 år kan han når som helst trekke seg. Vi frykter vi ikke klarer å snu utviklingen, sier foreldrene.Hadde barnevernet støttet tvangsbehandling før han fylte 18 år, ville han vært sikret hjelp i flere år fremover. De valgte å ikke støtte foreldrenes arbeid for å få saken fremmet for fylkesnemnda. Flere fagfolk støtter foreldrenes oppfatning av at det kan gå galt. I en rapport om gutten heter det:"NN forteller at det er attraktivt å formidle stoff fordi det er så mange penger å tjene på denne arenaen. NN forteller og at denne statusen og de rollene det har gitt han i ungdomsmiljøet er noe han opplever som positivt."Og om hans tilknytning til miljøet skriver Oppsøkende avdeling:"På bakgrunn av dette tror vi det skal bli svært vanskelig for NN å endre sin rolle til disse miljøene, for eksempel med å ta aktivt avstand fra bruk av illegale rusmidler."Fra de eldre i dette rusmiljøet uttrykkes det ifølge rapporten bekymring for NN fordi, som de sier "han har ikke kontrollen, han tåler ikke de sterke rusmidlene."I denne rapporten konkluderes med at NN er kommet så langt i sin problemkarriere at han må vekk fra der han nå bor. Selv om det i rapporten ikke skrives rett ut, er det ganske åpenbart at avdelingen mener han trenger et heldøgns tilbud. "Går til grunne" Øvsttunsenteret skriver i sin rapport:"Det vurderes at plassering i ungdomsinstitusjon, (ý), vil være det beste alternativet for NN i forhold til å kunne bidra til en positiv utvikling."Men et slikt tilbud kommer ikke.BT har vært i kontakt med barnevernet, som ikke ønsker å kommentere saken.