For 2007 var tilsvarende resultat 254,5 millioner kroner.

Styret vurderer resultatet som svakt, og det er vesentlig dårligere enn budsjettert. I en pressemelding pekes det på at hovedgrunnen til det svake resultatet er ekstraordinære kostnader for nettvirksomheten knyttet til uvær og strømbrudd, urealisert tap i forbindelse med endret krafthandelsstrategi og tap knyttet til Fundo-konkursen.

Kostnadene knyttet til borfall av strøm har kostet konsernet alene 10 millioner kroner.

Som et ledd i den langsiktige strategien har SFE kjøpt tilbake kraft i 2008. Urealisert tap på 32 millioner kroner er knyttet til dette kjøpet og bokført i 2008.

SFE er også rammet av finanskrisen.

Konsernets totalkapital ved årsskiftet var på 2.479 millioner kroner. Den bokførte egenkapitalen i selskapet ved årsskiftet var 1,1 milliarder. Det gir en egenkapitalandel på 44 prosent.