GUNNAR WIEDERSTRØM

Det gikk så galt som det overhode kunne. Underskuddet ble på over en halv milliard kroner. Da budsjettet ble vedtatt i desember året før, forventet bystyret balanse i driften.

Urealistisk

Budsjettet holdt ikke mål og det sviktet både med budsjettoppfølgingen og økonomistyring av Bergen kommune i 2003:

  • Budsjettet opererte med høyere inntekter enn det kommunen kunne forvente.
  • Utgiftene vedtatt i budsjettet var for lavt budsjetterte.
  • Kommunelovens krav om et realistisk budsjett var ikke oppfylt.
  • Bystyret tok ikke i bruk virkemidler for å få bydelene til å holde budsjettene.
  • De faste rapportene om utviklingen i den økonomiske situasjonen kom for sent.
  • Flere vesentlige poster som ga store negative utslag for økonomien var ikke tatt med i rapportene.
  • Bydeler med spesielle økonomiske problemer fikk ikke den oppfølgingen som var vedtatt i budsjettet.
  • Det var manglende politisk vilje til å gjennomføre upopulære kutt i tjenestetilbudet.
  • Budsjett— og regnskapsdokumentene er så vanskelig tilgjengelige at det blir svært komplisert å skaffe seg en oversikt over den økonomiske situasjonen.

Fylkesmannen sviktet

Budsjettet som ble vedtatt i desember 2002 var med andre ord urealistisk. Det daværende byrådet under ledelse av Anne-Grete Strøm-Erichsen må ta hovedansvaret, fordi dette organet fremmet et urealistisk budsjettforslag. Bystyret må også ta ansvar, fordi det vedtok et urealistisk budsjett.

Når det gjelder budsjettoppfølgingen og økonomikontrollen gjennom året er det daværende byråd som må ta hovedansvaret. Byrådet skal sørge for at budsjettoppfølgingen er tilfredsstillende. Det har ansvar for at økonomirapportene er korrekte og kommer når de skal. Her har det sviktet grunnleggende i løpet av året.

Men det er ikke bare byens politikere som rammes av kritikken fra kommunerevisjonen. Fylkesmannen har ansvar for å se til at alle kommunebudsjetter følger kommunelovens krav. Fordi Bergen kommune allerede hadde store problemer, var Bergen underlagt en særskilt når kontroll. Når revisjonen i sin rapport skriver: «Kommunelovens krav til et realistisk budsjett var dermed ikke realistisk» så rammer dette også fylkesmannen.