Nedlegging av fødeavdelingen på Voss og delvis nedleggelse av Barselloftet. Redusert bemanning og lengre ventelister på enkelte avdelinger. Det er konsekvensene av budsjettforslaget Helse Bergen la frem i går.

Forslaget er en revidert utgave av budsjettforslaget som ble lagt frem før jul. Det sendte styret i retur med beskjed om at kostnadene måtte reduseres ytterligere.

Underskudd: 341 millioner

I det forslaget administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes presenterte på en pressekonferanse i går, er det spart inn 121 millioner ekstra, slik at underskuddet nå er på 341 millioner kroner.

Innsparingen forutsetter at fødeavdelingen på Voss legges ned, og at de fødende herfra overføres til Kvinneklinikken. Men det vil altså styreleder Finn Strand ikke ha noe av.

— Skal vi følge nasjonale føringer og føringer fra vår oppdragsgiver, ligger det ikke til rette for å ta bort dette tilbudet. Selv om foretaket mener det er medisinsk forsvarlig. Det tror jeg resten av styret er enig i.

— Hva er alternativet?

— Det kan jeg ikke svare på nå. Vår oppgave er å bringe budsjettet i balanse innen utgangen av 2005. Vi har en kjempejobb å gjøre og må gå gjennom ulike forslag for å få dette til. Men vi skal snu hver stein som kreves og vurdere hvert alternativ nøye, sier Strand.

- Vil ramme pasienter

— Styret bestemmer. Vi har lagt frem et forslag vi mener er medisinsk forsvarlig. Og vi mangler fremdeles 140 millioner i forhold til de innsparingene styret har bedt om, sier Anne Kverneland Bogsnes.

— Dere risikerer med andre ord å få budsjettforslaget i retur nok en gang?

— Det vil vise seg.

— Hvilke alternativer ser du?

— Jeg ser ingen alternativer som ikke går ut over prioriterte pasienter og som får effekt i 2004. I det foreliggende budsjettforslaget har vi prøvd å skjerme pasientene mest mulig. Skal vi kutte andre steder, vil det blant annet bety lengre ventelister for pasienter som har det vanskeligere, sier Kverneland Bogsnes.

Foruten nedlegging av fødeavdelingen på Voss og delvis nedlegging av Barselloftet, vil ledelsen i Helse Bergen spare penger ved å omgjøre syvdøgnsposter til femdøgnsposter, bruke Pasienthotellet mer og bruke billigere medikamenter. 130 årsverk skal fjernes ved naturlig avgang. I tillegg skal ekstern innleid hjelp reduseres med rundt 65 årsverk. Konsekvensen blir blant annet lengre ventelister for endoskopiundersøkelser, pasienter med nakke- og rygglidelser og pasienter med Parkinsons.

Psykiatrien er et statlig satsingsområde og derfor skånet for ytterligere nedskjæringer.

Mindre «luksus»

— Hva innebærer en «delvis nedlegging av Barselloftet»?

— Kort sagt betyr det at vi reduserer på det som i denne sammenhengen er «luksus» til fordel for de fødende som trenger mest omsorg og pleie, sier viseadministrerende direktør Anne Sissel Faugstad.

— I forhold til forrige budsjettforslag har vi kuttet mer i avdelingene. Men alt er gjort i samarbeid med avdelingene og i en prosess der ledere og tillitsvalgte har vært med. Og de største innstramningene har skjedd på støttetjenestene og i administrasjonen, sier Anne Kverneland Bogsnes.

Hun viser også til skjevfordelingen, som gjør at Helse Vest får 695 millioner statlige kroner mindre enn regionen skulle hatt dersom man la objektive kriterier til grunn for fordelingen.

— Uten denne skjevfordelingen ville Helse Bergen gått i balanse.

Som et ledd i utjevningen, vil Helse Bergen neste år og i fem år fremover få 21 millioner kroner ekstra.

Styret skal behandle budsjettforslaget 11 februar.