GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bergens-tidende.no

Naboer, turgjengere og Bergen Turlag er ytterst kritiske til byggeplanene.

– Det går ikke an å bygge her, sier Aksel Foyen, pasjonert turgjenger og tidligere formann i Bergen Turlag.

Ber om klare byggegrenser Han var tilfeldigvis på tur i området da BT kikket på området, og visste ingenting om byggeplanene.

– Alle kun vel tenke seg å bo her, men det er derfor vi bør bevare området for folk flest, sier han.

Naboene har kjent til de nye byggeplanene en tid, og er forbauset over at komité for miljø og byutvikling (bygningsrådet) har sagt ja til at området fortsatt skal være regulert til boligformål.

– Grensen mellom bebyggelse og friområder i dette flotte turområdet flyttes oppover i fjellet. Det skjer i 12. time, og uten at offentligheten er kjent med planene, sier Geir Helge Johnsen som er styremedlem i Store Starefossen Vel.

Spesiell forhistorie – Jeg synes hastverket er påtagelig, særlig med tanke på at byggeplanene står i sterk kontrast til forslaget om byggegrenser for Byfjellene og den foreliggende kommunedelplanen for Fjellsiden sør. Her foreslås dette området omregulert til friluftsområde.

De 15 boenhetene utbygger planlegge, vil få en praktfull beliggenhet ved en av de mest brukte inngangsportene til Byfjellene. Men grunneier sier Johnsen tar feil når han hevder innspillet kommer i 12. time

– Grunneier fikk godkjent bebyggelsesplanen i 1980. Dette var et vedtak fattet i bygningsrådet, etter vanlig behandling med tegninger og nabovarsler. Bebyggelseplanen er aldri trukket tilbake, sier Harald Alfsen, som representerer grunneier.

Makeskifte Han peker på at grunneierne også inngikk en avtale med Bergen kommune om makeskifte, slik at kommunen kunne få bygget dagens turvei. Grunneier fikk areal som kunne bebygges.

To hus ble bygget. Når de andre byggeplanene ikke ble realiserte, henger det sammen med at mannen til den nåværende grunneier ble alvorlig syk og siden døde.

Alfsen avviser at byggeplanene bryter med vedtatte planer. Grensen mot Byfjellene er ennå ikke trukket i dette området. Denne saken handler om å følge opp de vedtak som er gjort tidligere, slik han ser det.

– Dette er en vanskelig avveiningssak mellom historikken i selve byggesaken og andre interesser. Men dette blir en skånsom utbygging. Takene på husene blir liggende under veien.

Grunneier ønsker bare å bebygge deler av tomten, Knattenplatået kan ligge urørt. Eksisterende byggelinjer i terrenget skal følges. Parkering vil skje inne på tomten. Atkomst til tomten vil ikke komme i konflikt med turveien til Fløyen. Turveien til fjellet ivaretas, og bebyggelsen skal ikke bli synlig fra veien.

Saken kommer opp for bystyret mandag.

Les også: — Spiser seg innpå Byfjellene Skuffet over SV og RV

Dette er utsikten de 15 planlagte terrasseboligene vil få. Byens beste?