RUNE CHRISTOPHERSEN

Forskerne ønsker å innføre rutinemessig testing av for tidlig fødte barn ved helsestasjoner og poliklinikker. De mener at den såkalte Bayley-testen ved to års alder kan avsløre læringsvansker og konsentrasjonsproblemer som vil oppstå senere i livet. Utgangspunktet er at for tidlig fødte barn løper større risiko for slike problemer enn andre barn. — Kan forutsi i IQ - En slik test kan fange opp betydelig flere barn i risikosonen enn det man gjør i dag. Det vil gjøre det mye enklere å sette i verk tiltak for å hjelpe barn med svake intellektuelle ferdigheter som følge av prematuritet, sier professor Lars Smith ved psykologisk institutt på Universitetet i Oslo (UiO). Sammen med professor Stein Erik Ulven ved pedagogisk forskningsinstitutt på UiO, og overlege Rolf Lindemann ved kvinne-barn-klinikken på Ullevål sykehus, har han undersøkt 104 for tidlig fødte barn over en periode på åtte år. Samtlige hadde en fødselsvekt på 1500 gram eller mindre. Studien viser at testen ved to års alder i stor grad kan forutsi barnas IQ seks år senere. Undersøkelsen er presentert i siste nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening. Møter kritikk Men overlege Kristian Sommerfelt ved barneklinikken på Haukeland sykehus, mener studien ikke holder mål. Han har selv gjennomført en langtidsundersøkelse av premature barn, og er sterkt kritisk til at forskergruppen ikke har brukt en kontrollgruppe i sitt arbeid.- Jeg tror en kontrollgruppe bestående av barn med normal fødselsvekt, ville vist at problemene for premature barn er overdramatisert. 95 prosent av de som har læringsvansker og konsentrasjonsproblemer, har helt normal fødselsvekt, sier Sommerfelt.Lars Smith tar til orde for en rutinemessig testing av høyrisiko-barna, først og fremst dem med en fødselsvekt under 1500 gram. Han mener tilbudet på sykehusenes prematur-avdelinger er meget bra.- Men det står ikke i forhold til den manglende ressursbruken i etterkant. Det er en skrikende mangel på kompetanse på helsestasjonene om hvordan man skal følge opp prematur-barna. Svært mange av dem kunne vært fanget opp av slike tester og gitt et bedre tilbud, sier Smith. - Gal ressursbruk Kristian Sommerfelt mener på sin side at det vil være helt gal ressursbruk å gjennomføre tester i stor stil.- Det er ikke en dramatisk overhyppighet av læringsvansker hos for tidlig fødte barn. Det ser faktisk ut til at fødselsvekten ikke har noe å si. Da kan det ikke rettferdiggjøres å bruke store ressurser på slik testing, sier han. Underdirektør Lena Engfeldt i Statens Helsetilsyn sier at det finnes flere studier på dette feltet som peker i forskjellige retninger. Hun viser blant annet til en svensk langtidsundersøkelse som støtter Sommerfelts syn.- Vi vil vurdere alt tilgjengelig forskningsmateriale på dette feltet før vi gjør en oppsummering, sier Engfeldt. Hun opplyser at også økonomi og ressursbruk blir tatt i betraktning av Helsetilsynet.- Vi gjør en totalvurdering. Vi kan ikke anbefale et tiltak som fortrenger andre og viktigere oppgaver, understreker Engfeldt.