– Vi i Norheimsund har lyst å ha denne skulen, vi vil ikkje flytte inn til Øystese. Difor sette vi i gang ein streik, seier elevrådsleiar Karianne Djupevåg ved Norheimsund ungdomsskule.

I mattetimen oppsøkte Karianne og fleire medelevar Rådhuset. Der kravde dei svar frå ordføraren, som i førre veke gjorde det klart at ho har endra meining i skulesaka. Astrid Farestveit Selsvold vil stemme mot Ap sitt partiprogram og for felles ungdomsskule i Øystese i heradstyremøte i morgon.

Caroline Norheim Johansen i 10. klasse stod i bresjen for streiken.

– Då eg fekk høyre at ordføraren hadde skifta meining, blei eg veldig sint. Dei har aldri spurt ungdommane kva dei ville, seier Caroline.

70 elevar i streik

Ho fortel at nær 70 elevar fann vegen til kantina på Rådhuset, der dei hadde høve til å stilje spørsmål til ordføraren.

– Eg lurte på kvifor ho ville ha oss til Øystese, men ho kunne ikkje forklare kvifor ho hadde ombestemt seg. Det var eit dårleg svar, meiner elevrådsleiaren.

Heller ikkje Caroline fekk dei svara ho etterspurte.

– Det er heilt sløkka av ordføraren å berre skifte meining sånn, meiner ho.

– Eg er ikkje overraska over at dei har sterke meiningar. Dei etterspør å bli høyrt, og må få lov til å markere seg, seier ordførar Astrid Farestveit Selsvold om dagens aksjon.

– Nokre stilte gode og konkrete spørsmål, andre var meir opptekne av show. Nokre var i tydeleg affekt over det som ser ut til å bli utfallet i morgon, held ho fram.

Fryktar mobbing

Ho fekk mange spørsmål frå elevane, og vedgår at somme var vanskelege å svare på. Ordføraren fekk mellom anna spørsmål om kvifor ho har endra standpunkt.

– Eg prøvde å forklare at situasjonen har endra seg etter at partiprogrammet blei vedteke.

– Kvifor har du ikkje snakka med ungdommane før?

– Det er eit legitimt spørsmål. Eg stilte opp og høyrte på dei i dag, og ein kan jo alltids spørje om eg burde ha gjort det tidlegare.

Samstundes vil ho ikkje dra diskusjonen for mykje inn i klasseromma av omsyn til det sosiale miljøet.

– Eg er redd for at det kan fyre opp debattar som skaper uro og usemje mellom elevar. Eg ba elevane ha fokus på at ikkje elevar blir mobba på grunn av det som foreldre- og besteforeldregenerasjonen no bestemmer seg for.

Får skulk

Dagens streik blei ikkje godt motteke på skulen, og betyr skulk for elevane som deltok.

– Lærarane blei veldig sure då vi gjekk inn i klassane og oppfordra alle som vil ha to skular, til å bli med opp på Rådhuset. Alle fekk med seg brev heim frå rektor der det stod at fråværet vil bli registrert som skulk.

Men det uroar ikkje Caroline. I morgon vil elevane på ny oppsøkje Rådhuset, denne gongen for å demonstrere med plakatar.

– Det er heilt feil at vi måtte oppsøkje ordføraren. Ho burde oppsøkt oss og spurt etter vår meining for lenge sidan. Vi er framtida til Kvam og må stå opp for våre meiningar, seier jenta.

Rektor på Norheimsund ungdomsskule, Odd Aarsland, stadfestar at somme elevar stakk til Rådhuset i dag.

– Skulen gir ikkje løyve til streik, men enkelte har valt å markere seg på denne måten, seier Aarsland.

- Skjerp dykk!

Caroline i 10. klasse har ei klar melding til politikarane i Kvam.

– De burde skamme dykk! Det er de som lagar borgarkrigen mellom Norheimsund og Øystese, og som får oss til å hate kvarandre.

Har ungdommen blitt for lite høyrt i skulesaka i Kvam? Diskuter nedanfor.

TROND OLAV SKRUNES (arkiv)